Indentive offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Indentive har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.indentive.se.

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Indentives aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt anmälningssedlar finns att tillgå på Indentives (www.indentive.se) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Indentive erhöll en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 30 maj 2018. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.
  • Emissionskursen är 1,40 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 18,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 1 – 15 juni 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 1 – 13 juni 2018. 
  • Emissionen är säkerställd upp till cirka 10,8 MSEK motsvarande cirka 60 procent av emissionsbeloppet, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Presentationstillfällen
Med anledning av företrädesemissionen kommer Indentives VD Anders Visell att presentera bolaget och dess verksamhet hos Erik Penser Bank. Bolaget kommer att presenteras följande datum:  

  • 7 juni kl 17:30 – Erik Penser Bank Stockholm – anmälan skickas till seminarium@penser.se
  • 12 juni kl 12:00 – Erik Penser Bank Stockholm – anmälan skickas till seminarium@penser.se

Rådgivare och konsulter

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Indentive AB i samband med Emissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare. 

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 – 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).