Azelio offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Azelio AB (publ) (“Azelio” eller ”Bolaget”) har idag, den 29 september 2022, offentliggjort ett tillägg till prospektet avseende företrädesemissionen som offentliggjordes den 28 september 2022. Tilläggsprospektet har upprättats då Bolaget noterade ett tryckfel i den svenskspråkiga och av Finansinspektionen godkända versionen av prospektet där ett minustecken saknades framför angivet kassaflöde från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2021.

Tilläggsprospektet, som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, är en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Azelios hemsida, www.azelio.com/investors/foretradesemission-2022/. Prospektet och tilläggsprospektet hålls även tillgängligt på Carnegies och Pareto Securities hemsidor, www.carnegie.se och www.paretosec.com, och kommer göras tillgängliga på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

 

Aktieägare och andra investerare som innan tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av units i Azelio har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 4 oktober 2022. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver inte vidta några åtgärder. Närmare instruktioner för att återkalla en anmälan finns i tilläggsprospektet.

 

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators and Bookrunners. Advokatfirman Vinge företräder Bolaget och Baker McKenzie företräder Joint Global Coordinators and Bookrunners i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare info, kontakta

Jonas Wallmander – VD på Azelio

Email: ir@azelio.com

Tel: +46 722 01 88 00

 

Certified Advisor

Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB som nås på telefonnummer

+46 (0) 8-528 00 399 och per e-post info@fnca.se

 

Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september, 2022 kl. 14:00 (CEST).              

 

Om Azelio

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 20 MW. Azelio har sitt huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, närvaro i Stockholm, samt regionchefer för Australien, USA, södra Afrika och MENA-regionen. Azelios aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor. Mer information om Azelio: www.azelio.com

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

 

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

 

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

 

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “bedömer”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “kommer”, “ska”, “bör”, “enligt uppskattning”, “är av uppfattningen”, “får”, “planerar”, “fortsätter”, “potentiell”, “beräknar”, “prognostiserar”, “såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

 

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

 

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.