Azelio offentliggör utfall i bolagets fullt garanterade företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Azelio AB (publ) ("Azelio" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets fullt garanterade företrädesemission (”Företrädesemissionen”), som visar att 16 422 979 units, motsvarande cirka 56,7 procent av erbjudna units, mottagits för teckning med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 737 613 units, motsvarande cirka 2,5 procent av erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 59,2 procent av erbjudna units. Därmed kommer garantiåtaganden om 11 808 703 units, motsvarande cirka 40,8 procent av erbjudna units, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 300 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Den 23 september 2022 tillkännagav Azelio att styrelsen, med stöd av bemyndigandet lämnat av bolagsstämman den 12 maj 2022, hade beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, om upp till cirka 300 MSEK.

 

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen uppgick till 28 969 295 units, varav 16 422 979 units, motsvarande cirka 56,7 procent av erbjudna units, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 737 613 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 2,5 procent av erbjudna units. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 59,2 procent av erbjudna units med och utan stöd av uniträtter. Garantiåtaganden om 11 808 703 units, motsvarande cirka 40,8 procent av erbjudna units, kommer att utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU:er) beräknas att vara den 26 oktober 2022. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 31 oktober 2022.

 

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet publicerat den 28 september 2022. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan uniträtter förväntas distribueras den 20 oktober 2022. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Azelio öka med 202 785 065, från 115 877 180 till 318 662 245 och aktiekapitalet öka med cirka 101 392 535,43 SEK, från cirka 57 938 591,67 SEK till cirka 159 331 127,10 SEK.

 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO33 som omfattas av Företrädesemissionen kan antalet aktier öka med upp till ytterligare 28 969 295, från 318 662 245 till 347 631 540 och aktiekapitalet att öka med upp till ytterligare cirka 14 484 647,92 SEK, från cirka 159 331 127,10 SEK till cirka 173 815 775,02 SEK, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner nyttjas.

 

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge företräder Bolaget och Baker McKenzie företräder Joint Global Coordinators and Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare info, kontakta

Jonas Wallmander – VD på Azelio

Email: ir@azelio.com

Tel: +46 722 01 88 00

 

Certified Advisor

Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB som nås på telefonnummer

+46 (0) 8-528 00 399 och per e-post info@fnca.se

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022 kl. 20:15 (CEST).

 

Om Azelio

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 20 MW. Azelio har sitt huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, närvaro i Stockholm, samt regionchefer för Australien, USA, södra Afrika och MENA-regionen. Azelios aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor. Mer information om Azelio: www.azelio.com

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

 

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

 

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

 

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

 

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

 

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas