Baker McKenzie biträder Carnegie och Pareto i Isofols fullt garanterade företrädesemission om cirka 150 MSEK

Styrelsen i Isofol Medical AB (publ) har fattat beslut om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Transaktionen kommer att tillföra bolaget cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Vidare är styrelsen bemyndigad att genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att företrädesemissionen har övertecknats.  

Isofol är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad.

Företrädesemissionen och den potentiella övertilldelningsoptionen ska säkerställa en fortsatt och framgångsrik utveckling av Isofol i enlighet med bolagets affärsplan och strategi.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB är Joint Bookrunners i samband med företrädesemissionen och den potentiella övertilldelningsoptionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Joint Bookrunners. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com