Kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020 i Attana AB

Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade från 1,9 MSEK till 0,77 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Kassaflödet under perioden var ‐2,7 MSEK jämfört med 0,5 MSEK samma periodöregående år.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Coronapandemin har under Q 1 signifikant påverkat bolagets operativa verksamhet både positivt och negativt.

+ Tre av Bolagets befintliga kunder använder bolagets analysinstrument för diagnostik och för utveckling av vaccin och läkemedel mot COVID‐19.

– Bolagets kontraktsforskningslaboratorium i London har tillfälligt stängts i enlighet med Storbritanniens direktiv för att förhindra smittspridning. Detta har inneburit att kontraktsforskningsuppdrag från Storbritannien har tillfälligt stoppats.

– Den förväntade försäljningen av analysinstrument har under perioden uteblivit då flertalet kunders inköpsprocesser har pausats.

–  Bolaget bedömer att utformningen av de av regeringen beslutade tillfälliga permitteringsregler är utformade på ett sådant sätt att de ej är applicerbara för bolagets verksamhet. Bolaget har såldes initierat åtgärder för att minska personalstyrkan med 20% för att minska kostnaderna.

Samarbetet med HVD Life Sciences har fortsatt att utvecklas och två säljare har utbildats hos Attana i början av perioden. Den årliga uppföljningsutbildning som planerats i mars ställdes in, och ersatts med ett webinarium i slutet av perioden med delar av HVD Life Sciences personal.

 • Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade från 1,9 MSEK till 0,77 MSEK jämfört med samma period föregående år.
  • Nettoomsättningen minskande från 1,8 MSEK till 0,7 MSEK.
  • Övriga rörelseintäkter minskade från 0,1 MSEK till 0,07 MSEK

 

 • Kassaflödet under perioden var ‐2,7 MSEK jämfört med 0,5 MSEK samma periodföregående år.

  • ​​​​​​​​​​​​​​Det operativa kassaflödet var ‐2,3 MSEK jämfört med ‐0,01 MSEK samma periodföregående år.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Bolaget har i april erhållit en kontraktsforskningsorder om 0,5 MSEK från det biotechbolag som omnämndes i Q3‐rapporten.

 • Bolaget har i april erhållit en kontraktsforskningsorder om 0,3 MSEK från en befintlig kund med möjlighet till uppföljning om 0,7 MSEK under perioden

 • Bolaget har i april erhållit en kontraktsforskningsorder om 0,3 MSEK från en ny kund med möjlighet till uppföljning under hösten

 • Bolaget har därutöver erhållit ett antal mindre uppdrag.

 • Bolaget har upptagit lån om 2 MSEK för att säkerställa kassalikviditeten. Lånet kankonverteras till aktier med 10% rabatt räknat på 10 senaste dagarnas genomsnittliga aktiekurs och löper med 1,3% månatlig ränta utan säkerhet.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 0,7 (1,8) MSEK

 • Övriga rörelseintäkter 0,07 (0,1) MSEK

 • Rörelseresultat ‐2,9 (‐1,3) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster ‐2,9 (‐1,4) MSEK

 • Resultatet efter skatt ‐2,9 (‐1,4) MSEK

 • Resultat per aktie ‐0,0173 (‐0,0114) SEK

 

VD‐kommentar: Spela bollen där den ligger

Det här kvartalet avvek mot vad vi förväntade oss när året började. Det bara att konstatera att spelplanen ser helt annorlunda ut än den vi hade förberett oss på. Detta pga Coronaviruset, men tack vare vår affärsmodell, att erbjuda både analysinstrument och kontraktsforskning har vi utnyttjat möjligheten att snabbt byta taktik. Vi insåg tämligen omgående att vi hade stora möjligheter i den rådande situationen. Vi har kunder som i tio år använt vår teknik för att testa immunrespons hos människor och djur i och med att vår teknik fungerar generiskt i blod, plasma och serum. Allt som behövs är att fästa den relevanta molekylen på vårt chip och analysera patientprover. Flera av våra kunder, t.ex. Köpenhamns universitet och Linnéuniversitetet i Sverige satte omedelbart i gång med utvecklingsprojekt där Attanas analysinstrument har en central roll.

Vi erbjöd våra tjänster till berörda myndigheter och institutioner i Sverige, dock utan större gehör. Vi bedömer att vår nya fungerande teknik inte riktigt når igenom bruset ännu, där redan etablerade kontakter men med sämre konkurrenskraftiga tekniker än vår är viktigare. Hur som helst anser vi att vidareutveckla vårt koncept för att bidra till att etablera en bättre Corona diagnostik än den som finns etablerad idag är det viktigaste. Med detta som vår mål kommer vi säkerligen också att tillvarata bolagets framtida potential. Vi bedömer att det kommer att finnas en permanent efterfrågan på generiska testmetoder för immunrespons och i denna situation fyller Attana en viktig funktion. Denna bedömning baseras på att de flesta virusexperter är eniga om att världssamhället kommer att behöva leva med Coronaviruset som följeslagare i många år.

Vi har också nu fokuserat vår försäljning på kontraktsforskning och efter en viss avvaktan har vi i början av Q2 sett vår starkaste orderingång någonsin inom kontraktsforskningen. De organisatoriska förändringar vi gjorde under förra året visar sig passa bra i dessa tider och vi har redan räknat hem den investering i modern kommunikation vi gjorde i höstas. Vi investerade för att kunna ha en regelbunden och direkt kundkontakt utan att behöva resa, och timingen kunde knappats ha varit bättre nu när resor är väldigt omständliga.

Vi hade under Q1 räknat med en instrumentförsäljning som skulle ge en bra skjuts i kassaflödet, men vid de första tecknen på pandemin sonderade vi möjligheterna att genom lån säkra behovet av en god kassa. Vi har nu i början av Q2 avslutat dessa sonderingar och stärkt den operativa kassan med ett lån på 2 MSEK och kör nu på med full fart. Vi vet att vi historiskt brukar ha låg orderingång under sommaren, men med vår pipeline och god kassa har vi en god beredskap för denna period.

Just nu jobbar vi på full fart i vårt laboratorium i Stockholm.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08.52 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.