TopRight Nordic genomför riktad nyemission till professionella investerare som tillför 14 MSEK för att möta ökad orderingång

TopRight Nordic AB (publ) (”TopRight”, eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll den 15 oktober 2019, beslutad om en riktad kontant nyemission om 1 830 067 aktier till en teckningskurs om 7,65 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom framtagande av en volymvägd genomsnittskurs över 30 handelsdagar räknat till och med stängningskursen den 7 maj 2020, med en rabatt på 10 procent. TopRights styrelse har efter diskussion med investerare och noggrant övervägande av rådande marknadsklimat fastställt emissionskursen som marknadsmässig. Bolaget tillförs ca 14 MSEK före emissionskostnader.

Tecknare i nyemission utgörs av investerarna Fårö Capital AB, MW Asset Management AB, Emanuel Eriksson, Gerhard Dal och Per Vasilis (med familj). Med dessa investerare får TopRight en starkare ägarbas med välkända investerare och företagsbyggare.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möta det rörelsekapitalbehov som uppkommit i samband med en kraftigt tilltagande orderingång. Inga befintliga aktieägare deltar i emissionen.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att finansiera leveranser till Polestars showrooms enligt det pressmeddelande som utgick den 7 maj 2020. Resterande likvid avses bemöta inkommande orders samt intensifiering av försäljning, marknadsbearbetning och varumärkesbyggande.
Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget öka med 1 830 067 från 20 087 496 till 21 917 563. Aktiekapitalet ökar med 91 503,35 SEK från 1 004 374,80 SEK till 1 095 878,15 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 8,35 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i TopRight efter nyemissionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier kommer Taptum AB låna ut 1 830 067 aktier till Mangold Fondkommission. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att nyemission registrerats hos Bolagsverket.
I samband med den riktade emission har VD Anders Myrbäck åtagit sig gentemot Göteborg Corporate Finance att inte sälja något av sitt aktieinnehav under en lock-up period om 180 dagar.

Kommentar från VD Anders Myrbäck:
”Vi är mycket stolta över att kunna välkomna dessa starka investerare med gott renommé som aktieägare i TopRight, trots den orolighet som har präglat kapitalmarknaden under senaste tid. Vi ser det som ytterligare kvittens på TopRights positiva utveckling och spännande framtid att dessa investerare vill vara långsiktiga i Bolaget.”

Emissionsbeloppet fördelas enligt följande:

Fårö Capital AB 4 MSEK
MW Asset Management AB                     4 MSEK
Emanuel Eriksson 2 MSEK
Gerhard Dal 2 MSEK
Per Vasilis (med familj) 2 MSEK

Göteborg Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Book Runner i samband med den riktade emissionen.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020, kl. 08.30 CET.  

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.  

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB