KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TopRight Nordic AB (publ)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB, org.nr. 556898–6482 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021 kl. 16.30 i Bolagets lokaler, Taptogatan 6, bv, Stockholm.
Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Anmälan
Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndag den 3 maj 2021, under adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm eller via e-post till anders.myrback@toprightnordic.com. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8) Beslut
      a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
      b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
      c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
9) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorarvoden;
10) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11) Styrelsens förslag till beslut om att godkänna Bemyndigande av förvärv av ChromoGenics
12) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
13). Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
14) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
15) Stämmans avslutande

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 11 – Styrelsens förslag till beslut om förvärv av ChromoGenics

Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna fatta besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner får motsvara högst fyrtio (40) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget när bemyndigandet första gången tas i anspråk. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget (i) ska kunna erlägga betalning för förvärvade aktier i ChromoGenics AB, samt (ii) ska kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att finansiera företagsutvecklingen och (iii) att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget och/eller (iv) för att förvärva egendom.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Upplysningar och handlingar m.m.
För giltigt beslut enligt punkterna 11, 12 och 11 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut, inklusive styrelsens redogörelser 13 kap 6-7 §§, 18 kap 4§ och 18 kap 6 § aktiebolagslagen och revisorsyttranden enligt 13 kap 6 §, 13 kap 8 § och 18 kap 6 § kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman, på Bolagets webbplats toprightnordic.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och som lämnar sin postadress. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor innan stämman och fram till dagen före stämman.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

____________________

Stockholm I april 2021
TopRight Nordic AB (publ)
Styrelsen

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021, kl. 08.30 CET.  

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)  

Taptogatan 6  115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com 

Fler artiklar om TopRight Nordic AB