#22-69  Företrädesemission i TopRight Nordic AB

Styrelsen för TopRight Nordic AB (publ) ("Bolaget") har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 14 juli 2022, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 augusti 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 augusti 2022. Avstämningsdag är den 25 augusti 2022.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger rätt att erhålla uniträtter, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen uppgår till 5,20 kr per unit, vilket motsvarar 1,30 kr per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperioden är från och med den 29 augusti 2022 till och med den 14 september 2022. Handel med uniträtter (UR) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 augusti 2022 till och med den 12 september 2022. Handel med betalda tecknade units (BTU) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 augusti 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 23 augusti 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i sammandrag:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 20 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde 0,05 kr och högst 1,63 kr.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3 i sammandrag:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 15 september 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde 0,05 kr och högst 1,63 kr.

Information rörande handel i teckningsoptionerna kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: TopRight Nordic UR

Kortnamn: TOPR UR

ISIN-kod: SE0018534851

FISN-kod: TOPRIGHT/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2022-08-29

Sista dag för handel: 2022-09-12

Instrument-ID: AXD9

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 31 851 252

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: TopRight Nordic BTU

Kortnamn: TOPR BTU

ISIN-kod: SE0018534869

FISN-kod: TOPRIGHT/UT 4 AK+8 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2022-08-29

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: AXD8

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 6 370 250

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55