Bellman Group överväger emission av ytterligare företagsobligationer inom befintligt ramverk

Bellman Group AB (“Bellman Group” eller ”Bolaget”) har givit Arctic Securities och Swedbank i uppdrag att anordna möten med nordiska kreditinvesterare med start den 19 september 2022. En emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015221999 (där 900 miljoner kronor inom ett ramverk om 1 500 miljoner kronor emitterades i januari 2021) kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden (”Obligationsemissionen”).

Bellman Group har sedan emissionen av existerande obligation fortsatt leverera på sin tillväxtstrategi och hittat flertalet kompletterande förvärv. Detta har lett till att man utnyttjat hela ramen under existerande revolverande kreditfacilitet om 250 miljoner kronor. Bellman Group ser för närvarande flertalet potentiella förvärv och för att skapa bästa förutsättningar för att fortsätta leverera på tillväxtstrategin avser Bolaget emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om upp till 250 miljoner kronor för att återbetala motsvarande draget belopp under existerande revolverande kreditfacilitet. Detta kommer möjliggöra fortsatt flexibilitet och därmed skapa förutsättningar för att vidareutveckla koncernen som en ledande leverantör inom bygg- och anläggningsbranschen.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare till Bolaget i samband med Obligationsemissionen.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-16 09:00 CET.

För ytterligare information:

Magnus Persson, VD Bellman Group

Tel: +46 (0) 70 583 52 30

E-post: magnus.persson@bellmangroup.se

Roger Axelsson, CFO Bellman Group

Tel: +46 (0) 70 874 5041

E-post: roger.axelsson@bellmangroup.se

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2021 omsatte koncernen ca 2,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 600 anställda och omkring 1300 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

Läs mer på www.bellmangroup.se