Besqabs delårsrapport januari–juni 2023

Vi har fortsatt en hög pågående produktion och samtidigt arbetar vi med ambitionen att kunna produktionsstarta nya projekt under hösten. Det utmanade läget på bostadsmarknaden gör dock att vi under det andra kvartalet tyvärr tvingats ta beslut om att anpassa organisationen för en minskad produktionsvolym. Marknaden för bostadsutveckling kommer fortsätta vara utmanande en tid framöver. Genom vår företrädesemission och förtida inlösen av vårt obligationslån har vi stärkt vår balansräkning och därigenom förbättrat vår position och handlingsberedskap för att ta vara på affärsmöjligheter i den svagare konjunkturen. Det finns ett stort underskott av bostäder på våra marknader och vi ska fokusera på att bygga vidare på vår förmåga att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer som ger Sveriges nöjdaste bostadsköpare. /Carola Lavén, VD                  

         

Januari–juni 2023

 • Enligt segmentredovisningen,1), uppgick periodens intäkter till 752,2 Mkr (1 213,1) och rörelseresultatet till 12,8 Mkr (67,6).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till −11,0 Mkr (13,0).
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till −19,9 Mkr (71,1) och resultat per aktie till −0,72 kr (4,65).
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 965,4 Mkr (1 881,0) och eget kapital per aktie till 42,48 kr (121,50).
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 378,5 Mkr (620,0).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (232) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
 • Antal sålda bostäder uppgick till 95 (223).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 984,7 Mkr (1 143,0) och rörelseresultatet till −26,5 Mkr (84,4). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till −53,6 Mkr (83,6) motsvarande −1,94 kr per aktie (5,45).

April–juni 2023

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 408,6 Mkr (469,7) och rörelseresultatet till 6,2 Mkr (30,3).
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till −21,2 Mkr (27,5) och resultat per aktie uppgick till −0,53 kr (1,80).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till −11,0 Mkr (0,0).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (40).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 54 (101).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 232,8 Mkr (365,3) och rörelseresultatet till −37,6 Mkr (15,9). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till −63,9 Mkr (9,3) motsvarande −1,61 kr per aktie (0,62).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Besqab har genomfört den beslutade företrädesemissionen vilken tillfört bolaget cirka 833 Mkr före emissionskostnader.
 • Besqabs samtliga utestående seniora icke säkerställda obligationer om totalt 800 Mkr med förfall i maj 2024 har återlösts i förtid.
 • Besqab har meddelat att organisationen anpassas för lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade marknadsläget och har lagt ett varsel om cirka 40 medarbetare.
 • Anna Jepson har rekryterats som ny CFO.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–jun 2023 jan–jun 2022 apr–jun 2023 apr–mar
2022
jul 2022–jun 2023 jan–dec2022
Intäkter, Mkr 752,2 1 213,1 408,6 469,7 1 777,1 2 238,0
Rörelseresultat, Mkr 12,8 67,6 6,2 30,3 −686,5 −631,7
Resultat efter skatt, Mkr −19,9 71,1 −21,2 27,5 −725,7 −634,8
Rörelsemarginal, % 1,7 5,6 1,5 6,5 neg neg
Avkastning på eget kapital, %, 2) neg 7,6 neg 5,9 neg neg
Soliditet, % 48,7 40,1 48,7 40,1 48,7 30,1
Resultat per aktie före utspädning, kr −0,72 4,65 −0,53 1,80 −33,22 −40,34
Eget kapital per aktie, kr 42,48 121,50 42,48 121,50 42,48 76,44

Försäljning och produktion

jan–jun 2023 jan–jun 2022 apr–jun 2023 apr–mar
2022
jul 2022–jun 2023 jan–dec2022
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 0 232 0 40 141 373
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 347 1 696 1 347 1 696 1 347 1 638
Antal sålda bostäder, st, 4) 95 223 54 101 183 311
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 4) 64 68 64 68 64 61
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 4) 1 1 1 1 1 3
  – varav upptagna i balansräkningen, st 0 0 0 0 0 0

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 11.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen registrera dig genom nedanstående länk för att få uppgifter om hur du ringer in: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6817900&linkSecurityString=9c2023944

Konferensen kan också följas online genom följande länk: https://fronto.vancastvideo.com/event/LpKUthTu/8385/?lang=7730

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 070-549 86 02

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 7 juli 2023 klockan 10:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Fler artiklar om Besqab