Ökat antal aktier och röster i Besqab

Besqab AB (publ) (”Besqab”) har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 833 Mkr. Genom företrädesemissionen har antalet aktier och röster i Besqab under maj månad ökat med 30 845 368.

Per den 31 maj 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 46 360 197 aktier, motsvarande 46 360 197 röster. Besqabs innehav av egna aktier uppgår per den 31 maj 2023 till 92 145 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 15.00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Fler artiklar om Besqab