Besqab AB (publ) ansöker om avnotering och utser ny VD

Den 31 januari 2024 offentliggjorde Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”), att överlåta samtliga sina aktier i Besqab till Aros Bostad (”Erbjudandet”).

Aros Bostad har genom pressmeddelande den 15 mars 2024 offentliggjort utfallet i Erbjudandet, förklarat Erbjudandet ovillkorat och fullföljt Erbjudandet.

Genom Erbjudandet kontrollerar Aros Bostad sammanlagt 44 712 280 aktier i Besqab, motsvarande cirka 96,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Besqab. För att möjliggöra för kvarvarande aktieägare i Besqab att acceptera Erbjudandet har Aros Bostad förlängt acceptperioden för Erbjudandet fram till och med klockan 17:00 (CEST) den 5 april 2024. Aros Bostad har även påkallat tvångsinlösen av de resterande aktierna i Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Besqab idag, på begäran av Aros Bostad, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Besqabs aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen har vidare utsett Magnus Andersson till ny VD för Bolaget. Magnus Andersson är VD för Aros Bostad. I samband med VD-bytet i Bolaget lämnar Carola Lavén även styrelsen i Besqab.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christina Durling, kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 26 mars 2024 klockan 15:30 (CET).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Fler artiklar om Besqab