Beslut vid Volvo Cars årsstämma 2024

Vid Volvo Car AB (publ):s årsstämma den 26 mars 2024 godkändes samtliga förslag och nedanstående beslut fattades.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

 

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen ordinarie utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

 

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Eric Li (Li Shufu), Lone Fønss Schrøder, Daniel Li (Li Donghui), Anna Mossberg, Diarmuid O’Connell, Jim Rowan, Jonas Samuelson, Lila Tretikov och Ruby Lu. Eric Li (Li Shufu) omvaldes till styrelsens ordförande och Lone Fønss Schrøder omvaldes till styrelsens vice ordförande.

 

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

 

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode till styrelsemedlemmar som inte är anställda i eller på annat sätt avlönade av Volvo Car Group eller Geely Holding Group ska utgå enligt följande: (i) 1 200 000 kronor till var och en av styrelseledmöterna, utom styrelsens vice ordförande som ska erhålla 2 840 000 kronor, (ii) 145 000 kronor till var och en av ledamöterna i personalkommittén och 185 000 kronor till ordföranden i personalkommittén, (iii) 220 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 470 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén samt (iv) 220 000 kronor till var och en av ledamöterna i Kinakommittén. Alla stämmovalda styrelseledamöter som är berättigade till arvode har också rätt till en tjänstebil i enlighet med koncernens gällande tjänstebilspolicy (motsvarande en genomsnittlig årlig förmån om cirka 120 000 kronor per berättigad styrelseledamot). Därutöver beslutades att arbetstagarrepresentanterna ska erhålla ersättning för inläsning med sammanlagt 345 100 kronor, varav 85 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter och 45 050 kronor vardera till suppleanter.

 

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

 

Inrättande av prestationsaktieprogram och aktiematchningsprogram samt leveransåtgärder

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett prestationsaktieprogram och ett aktiematchningsprogram samt leveransåtgärder i anledning därav i form av bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 29 118 075 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm och att egna aktier av serie B får överlåtas till deltagarna i programmen. Högst 29 118 075 aktier av serie B i Volvo Cars (varav 12 539 648 Prestationsaktier och 16 578 427 Matchningsaktier) får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i programmen.

 

Prestationsaktieprogrammet ska omfatta cirka 220 anställda, varav cirka 213 Vice Presidents och nyckelpersoner, cirka 7 medlemmar i koncernledningen och koncernens VD . Prestationsaktieprogrammet innefattar en möjlighet att efter en treårig intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier, förutsatt uppfyllande av vissa prestationsmål. Målen är kopplade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) exkl. resultat från JVs och intresseföretag (40 % viktning), genomsnittlig årliga tillväxttakt (CAGR) för koncernens omsättning (25 % viktning), procentuell minskning av CO2-utsläpp per tillverkad Volvobil, (25 % viktning) samt könsfördelning, som beräknas som andelen kvinnor bland sk. Senior Leaders per den 31 december 2026 (10 % viktning).

 

Aktiematchningsprogrammet riktas till alla fast anställda i koncernen, med undantag för dem som omfattas av prestationsaktieprogrammet. För att delta i aktiematchningsprogrammet måste deltagare göra egna investeringar i aktier av serie B i Volvo Cars, upp till ett totalt värde om högst 10 000 kronor per deltagare vid tiden för investeringen. Aktiematchningsprogrammet innefattar en möjlighet att efter en tvåårig intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av en matchningsaktie för varje investeringsaktie.

 

Ingen utspädningseffekt i fråga om utgivna aktier kommer att uppstå för befintliga aktieägare till följd av de båda programmen.

 

Ändring av villkoren för de prestationsaktieprogram som antogs 2022 och 2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren för PSP 2022/2024 och PSP 2023/2025 som antogs på årsstämmorna 2022 och 2023, på så sätt att Värdet av PSP-rätten för VD ska motsvara 75 % av VD:s årliga bruttogrundlön under 2022 för PSP 2022/2024, och under 2023 för PSP 2023/2025.

 

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att justera de tidigare besluten om överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna som antogs på årsstämmorna 2022 och 2023, på så sätt att egna aktier av serie B kan överlåtas vederlagsfritt till VD vid den tidpunkt och på de villkor som VD har rätt att tilldelas aktier med utgångspunkt i de ändrade villkoren för PSP 2022/2024 respektive PSP 2023/2025.

 

Ändringarna förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på de uppskattade kostnaderna för programmen som tidigare redovisats.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för leverans till deltagare i de prestationsaktieprogram och aktiematchningsprogram som antogs 2022 och 2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 35 437 818 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, för leverans till deltagare i de prestationsaktieprogram och aktie-matchningsprogram som antogs 2022 och 2023.

 

Volvo Cars egna aktier av serie B, förvärvade i enlighet med bemyndigandet, får överlåtas till deltagarna i programmen i enlighet med och på de villkor som antagits av respektive årsstämma 2022 och 2023.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i Volvo Cars vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra bolaget nytt kapital för att finansiera verksamheten på ett tidseffektivt sätt, finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav och/eller bredda bolagets aktieägarbas.

 

Utskiftning av Volvo Cars innehav i Polestar genom aktiesplit (2:1), minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att skifta ut en del av Volvo Cars aktieinnehav i Polestar till Volvo Cars aktieägare genom aktiesplit (2:1), minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fastställa den slutliga storleken av aktieinnehavet i Polestar som ska skiftas ut, inlösenvederlaget per aktie samt tidplanen för inlösen av aktier. Styrelsens beslut om de slutliga villkoren och tidplanen för utskiftningen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 5 april 2024.

 

Som tidigare kommunicerats är styrelsens avsikt att skifta ut 62,7 procent av Volvo Cars aktieinnehav i Polestar, och inlösenvederlaget beräknas vara tre (3) svenska depåbevis (”SDB:er”) för fjorton (14) inlösenaktier. Vidare uppskattar styrelsen att:

  • avstämningsdagen för aktiespliten och rätten att erhålla inlösenaktier kommer att vara fredagen den 12 april 2024,
  • handel med inlösenaktier kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med måndagen den 15 april 2024 till och med tisdagen den 30 april 2024, och
  • SDB:erna kommer att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton, depåer eller motsvarande på eller omkring måndagen den 13 maj 2024.

På grund av tekniska skäl kommer aktieinnehavet i Polestar att skiftas ut i form av SDB:er, vilka representerar de underliggande amerikanska depåvisen av serie A i Polestar (”ADS:er”), noterade på Nasdaq New York. Aktieägarna kommer därför, under perioden från och med måndagen den 13 maj 2024 till och med tisdagen den 13 augusti 2024, att kostnadsfritt kunna konvertera SDB:erna till ADS:er som kan handlas på Nasdaq New York. En informationsbroschyr med ytterligare information om utskiftningen samt detaljerade instruktioner om den efterföljande och kostnadsfria konverteringen finns tillgänglig på Volvo Cars webbplats (under förutsättning av vissa bekräftelser): https://investors.volvocars.com/sv/aktien/polestar.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
John Hernander
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

——————————-

Volvo Cars 2023
För helåret 2023 rapporterade Volvo Car Group ett rekordhögt rörelseresultat (exkl. JV och intresseföretag) på 25,6 miljarder SEK. Omsättningen 2023 uppgick till rekordhöga 399,3 miljarder SEK, medan den globala försäljningen nådde ett rekord på 708 716 bilar.

Om Volvo Car Group
Volvo Cars grundades 1927. Idag är det ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen med försäljning till kunder i fler än 100 länder. Volvo Cars är noterat på Nasdaq Stockholm, där det handlas under tickern ”VOLCAR B”.

”For life. Att ge människor frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt.” Detta mål återspeglas i Volvo Cars ambition att enbart tillverka elbilar 2030 och i dess engagemang för en pågående minskning av sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2023 hade Volvo Cars cirka 43 400 heltidsanställda. Volvo Cars huvudkontor, produktutveckling, marknadsföring och administration finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även FoU- och designcenter i Göteborg och Shanghai (Kina).