Bioservo har genomfört en riktad emission om cirka 36 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I BIOSERVO.

Bioservo Technologies Aktiebolag (”Bioservo” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag och med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad emission om totalt 3 159 664 aktier till ett pris om 11,50 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom den riktade emissionen tillförs Bioservo 36,3 mSEK före emissionskostnader. Priset i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank.

Styrelsen för Bioservo har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 19 april 2021 och i enlighet med vad som uppgavs i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om 3 159 664 aktier till den befintliga ägaren Adrigo Asset Management samt ett antal kvalificerade privata investerare och family offices. Teckningskursen uppgår till 11,50 SEK per aktie och Bioservo tillförs därigenom 36,3 MSEK före transaktionskostnader. Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 8,0 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 28 september 2021. Eftersom teckningskursen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens uppfattning att den Riktade Emissionen genomförts till marknadsmässiga villkor.

För att underlätta den Riktade Emissionens genomförande har de nya aktierna initialt tecknats av Erik Penser Bank, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i den Riktade Emissionen, omkring den 1 oktober 2021, kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, d.v.s. skillnaden mellan kvotvärdet och priset i den Riktade Emissionen.

Bolaget avser använda nettolikviden från den Riktade emissionen till att stärka Bolagets försäljningsresurser och utvecklingskapacitet.

”Vi tror att 2022 kommer att bli det mest intensiva året hittills i Bioservos historia där vi räknar med att få genombrott på fler marknader och genomföra nya lanseringar i nya branscher. För att möta den förväntade ökade efterfrågan ser vi ett behov av att utöka Bioservos kommersiella förmåga. Den Riktade Emissionen tillåter oss att stärka våra försäljningsresurser inom relevanta affärsområden samtidigt som vi ökar utvecklingsinvesteringarna för att säkerställa Bioservos fortsatta ledande position inom mjuka exoskelett”, säger Bioservos VD Petter Bäckgren

Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av antalet aktier och röster i Bioservo beräknat som utspädningen på antalet aktier och röster efter emissionen. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier med 3 159 664 aktier, från 15 798 321 aktier till 18 957 985 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 631 932,80 SEK från 3 159 664,20 SEK till 3 791 597. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalisering aBolaget.

Rådgivare

Bioservo har anlitat Erik Penser Bank och Advokatfirman Glimstedt som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl 21:15.

 

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com.

 

Viktig information

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I BIOSERVO.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bioservo i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bioservo har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar Bioservos avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bioservos framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bioservo verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bioservo anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bioservo garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bioservo eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.