BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2019 S2Medical AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2019

SAMMANFATTNING

Vår omsättning ökade med 107 % mot föregående årOmsättningsökningen kan framförallt härledas till försäljning på våra huvudmarknader i Mellanöstern och EU. Försäljningen som tidigare framförallt bestått av initiala beställningar får successivt en ökande andel återkommande beställningar.

FINANSIELL ÖVERSIKT

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2019 

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 009 KSEK (453 KSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 965 KSEK (-962 KSEK)
  • Periodens resultat uppgick till -5 984 KSEK (-1 021 KSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,09 SEK)

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 098 KSEK (1 496 KSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -18 334 KSEK (-10 606 KSEK)
  • Årets resultat uppgick till -18 436 KSEK (-10 731 KSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till -1,63 SEK (-0,95 SEK)

FINANSIELL STÄLLNING

S2Medicals AB (publ):s likvida medel uppgick per balansdagen till 15,5 MSEK jämfört med 21,2 MSEK vid periodens ingång. Eget kapital uppgick till 25,1 MSEK, jämfört med 31,1 MSEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 82 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

Bolaget meddelade den 28 oktober om rekrytering av Erika Tapani som CFO. Erika påbörjade sin anställning den 1 februari 2020 och kommer närmast från en tjänst som biträdande ekonomichef på Attendo Skandinavien.

Den 16 november informerar bolaget om att Patent och registreringsverket har meddelat varumärkesskydd för varumärket ivaQ, vilket kommer att bli produktnamnet för det nya intelligenta undertryckssystemet för behandling av sår.

Bolaget meddelade den 19 november att distributionsavtal med Stapleline Medizintechnik Gmbh för den tyska marknaden har tecknats. Avtalet omfattar bolagets samtliga produkter och innebär initiala beställningar om 0,5 miljoner SEK samt förpliktelser till ytterligare beställningar om ca 7,2 miljoner SEK över de kommande 3 åren.

Den 11 december meddelas att bolaget erhåller ersättningsanspråk från tidigare distributör. Distributören meddelar att denna kräver ersättning för ekonomisk skada i form av icke realiserbara investeringar i sälj och marknadsföring som denna anser sig lidit i samband med att distributionsavtalet sades upp. S2Medical motsätter sig kravet på flera punkter och har anlitat ett lokalt juridiskt ombud för att utreda kravet.

Bolaget meddelar den 18 december tecknandet av distributionsavtal med Mediwound Germany GmbH. Avtalet avser distribution av läkemedlet NexoBrid på den Svenska marknaden. Avtalet innebär försäljningsintäkter från Sverige men även synergieffekter i kombination med Epiprotect.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

OAPI meddelar patentskydd för instagraft-teknologin i Afrika. Den 26 februari informerar bolaget om att Organisation Africaine De La Propriete Intellectuelle har meddelat att instagraft-teknologin har beviljats patentskydd i 17 afrikanska länder. 

Den 2 mars 2020 meddelar bolaget att patentskydd för ivaQ-teknologin har beviljats i Italien. Systemet för undertrycksbehandling av sårsom Bolaget har utvecklat tillsammans med Absorbest AB ger en mer patientvänlig behandling än traditionella undertryckssystem. Dettaöppnar upp stora möjligheter på den kraftigt växande marknaden för mobila system för undertrycksbehandling av sår.

Information i denna bokslutskommuniké är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 klockan 08:00. För att läsa hela bokslutskommunikén, besök www.s2m.se under fliken investor relations och pressmeddelanden.

Bokslutskommuniké för 2019 – S2Medical AB (publ)

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. 

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.