Bublar Group genomför riktad nyemission om 10 msek

Bublar Group AB (”Bublar” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 10 miljoner kronor. Styrelsen för Bublar har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 3 077 232 aktier till en teckningskurs om 3,25 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 3,75% procent av dagens volymviktade genomsnittskurs. Detta innebär att Bolaget kommer tillföras en likvid före emissionskostnader om ca 10 msek.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Nyemissionen har tecknats av bl a Handelsbanken Fonder, Tagehus, Need Invest, Åhlén-stiftelsen samt Ulti AB, Stefan Hansson, Per Anders Wärn, VD Maria A Grimaldi och CFO Anders Lindell via bolag.

Likviden från Nyemissionen kommer bl a att användas i spelstudion för mobilspelen samt som marknadsföringsresurser till SaaS-plattformen i det nyligen förvärvade AR-bolaget Sayduck.

Nyemissionen innebär en utspädning om ca 6,5 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen. Genom Nyemissionen beräknas antalet utestående aktier och röster att öka med 3 077 232 från 44 085 622 till 47 162 854. Aktiekapitalet beräknas öka med 88 009 kronor från 1 259 467 kronor till 1 347 476 kronor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka aktieägarbasen samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet. Det är styrelsens bedömning att emissionen baserat på ovanstående förutsättningar skett på marknadsmässiga villkor.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen. Setterwalls Advokatbyrå har agerat legala rådgivare.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 20.55 CET.

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group (www.bublar.com) är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument- och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolagen Vobling AB (www.vobling.com) och Sayduck Oy (sayduck.com). Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793). 

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt: Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20, www.bublar.com

För mer information, kontakta Staffan Eklöw, styrelseordförande: staffan@eklaw.se eller Maria A Grimaldi, VD: maria.grimaldi@bublar.com