Calmark Sweden AB (publ) beslutar om emission av units om cirka 26,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 september 2022, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 26,1 MSEK.  Företrädesemissionen omfattas av högst 16 333 192 B-aktier och 4 083 298 teckningsoptioner (units). Emissionslikviden ska primärt finansiera försäljnings- samt marknadsföringsinsatser i samband med kommersialisering av Bolagets produkter. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

”Calmark är befinner sig i en expansiv fas med stort intresse från marknaden för våra produkter. Vi har signerat avtal och fått order från stora marknader och gör nu en företrädesemission för att primärt kunna förstärka vår sälj- och marknadsavdelning”, säger Anna Söderlund VD på Calmark.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Calmark cirka 26,1 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 13,1 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 28,3 procent av teckningsförbindelser och till cirka 51,7 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till 80 procent.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 27 september 2022, och åtta (8) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade B-aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption. Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 29 september till och med den 13 oktober 2022. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Teckningskursen för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 3,20 SEK och inte heller lägre än 1,60 SEK.
  • Utövandeperioden för teckningen av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 14 augusti 2023 till och med 28 augusti 2023.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i prospektet som beräknas offentliggöras omkring den 28 september 2022.

 

Motiv för Företrädesemissionen

Motivet till Företrädesemissionen är primärt att stärka och expandera Bolagets försäljnings- och marknadsföringsinsatser i samband med pågående kommersialisering av Bolagets produkter. I närtid planeras lansering i Sydostasien med Indien och Vietnam och i Mellanöstern. Bolaget behöver förstärka sina resurser på sälj och marknad, samt support av distributörer. Återkoppling från kunder har också visat ett behov av kringutrustning till instrumentet, vilket kommer att möjliggöra merförsäljning för Bolaget. Viss del av emissionslikviden planeras att användas för dessa utvecklingsprojekt.

ANVÄNDNING AV LIKVID

Vid fullteckning av Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om sammanlagt cirka 3,5 MSEK (varav kostnader för garantiåtaganden uppgår till 1,35 MSEK). Om samtliga teckningsoptioner emitteras och utnyttjas kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 13,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Användning av nettolikviden från Företrädesemissionen planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning: 

  • Stärka och expandera försäljning samt marknadsföring: cirka 55 procent
  • Utvecklingsprojekt: cirka 20 procent
  • Rörelsekapital: cirka 25 procent

 

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 23 augusti 2022, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 september 2022, om en företrädesemission av högst 16 333 192 nyemitterade B-aktier och högst 4 083 298 teckningsoptioner (units). Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Calmark en emissionslikvid om cirka 26,1 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 633 319,20 SEK till högst 4 899 957,90 SEK.

Den som på avstämningsdagen den 27 september 2022 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade B-aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption. Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av uniträtter. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter enligt följande principer. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i bolaget på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsperioden löper från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022. uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handeln i uniträtter förväntas äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 29 september 2022 till och med den 10 oktober 2022 samt handeln i BTU (betald tecknad units) under perioden från och med den 29 september 2022 till och med att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 33,3 procent av kapitalet (beräknat som antalet nya B-aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission) och cirka 30,9 procent av rösterna (beräknat som antalet nya röster till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet röster i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission). Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om cirka 7,7 procent av kapitalet och cirka 7,2 procent av rösterna. Total utspädning under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas uppgår till cirka 38,5 procent av kapitalet och cirka 35,9 procent av rösterna.

Teckningsoptioner av serie 2022/2023

Utövandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.

Teckningskursen för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 3,20 SEK och inte heller lägre än 1,60 SEK. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till 13,1 MSEK (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare 408 329,80 SEK till högst 5 308 287,70 SEK.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 28,3 procent av teckningsförbindelser och till cirka 51,7 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed cirka 80 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget, däribland Wingefors Invest AB (2 529 427 SEK), Tef Invest AS (895 360 SEK), Millenium Falcon AS (1 434 944 SEK), Bengt Braun (373 274 SEK), Gainbridge Novus Nordic (1 000 000 SEK) samt delar av ledning och styrelse (222 956 SEK).  Emissionsgarantierna har lämnats av ett antal av Calmarks befintliga aktieägare, däribland Millenium Falcon AS (4 000 000 SEK), Gainbridge Novus Nordic (2 000 000), Göran Källebo (1 500 000 SEK), Henrik Fougner (1 200 000 SEK) och Tef Invest AS (400 000 SEK), samt externa investerare (4 450 000 SEK). Aktieägare som utställt garanti har först ingått teckningsförbindelse motsvarande minst sin andel av Företrädesemissionen (pro-rata). För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, motsvarande totalt cirka 1,35 MSEK. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Prospekt

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.calmark.se, den 28 september 2022 inför det att teckningsperioden inleds den 29 september 2022.

Preliminär tidplan, alla datum är hänförliga till 2022

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

22 september

Bolagsstämma med beslut om godkännande av Företrädesemissionen

23 september

Sista handelsdag i B-aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter

26 september

Första handelsdag i B-aktien utan rätt att erhålla uniträtter

 

27 september

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.

28 september

Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen

29 september – 10 oktober

Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market

29 september – 13 oktober

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

29 september till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel med BTU (betald tecknad units)

17 oktober

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Calmark Sweden AB (publ)

Anna Söderlund, VD

Tel: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

 

Om Calmark

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, NeoBilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Calmark Sweden AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospektet som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 28 september 2022. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.

 

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-23 08:00 CET.