Delårsrapport april – juni 2022

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 18,7 Mkr (11,8), vilket ger en försäljningstillväxt om 59 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 Mkr (0,1).
  • Periodens resultat summeras till 5,1 Mkr (-0,2).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (-0,01).

Första halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 28,6 Mkr (26,5), vilket ger en försäljningstillväxt om 8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 Mkr (2,6).
  • Periodens resultat summeras till 1,7 Mkr (2,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,06).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Under perioden bokfördes likviden från den riktade nyemission av aktier motsvarande 60 Mkr som genomfördes i mars 2022.

Ett samarbete med Mahajan Imaging i New Delhi, Indien, har inletts för att samla referensvärden för den indiska befolkningen.

Väsentliga händelser under första halvåret 

Under perioden genomfördes en riktad nyemission av aktier till ett belopp motsvarande 60 Mkr före transaktionskostnader. Likviden bokfördes under kvartal 2 2022.

SyntheticMR US Inc har ingått ett partnerskap med Hyland Healthcare.

En försäljnings- och supportrepresentant i Peking, Kina, etablerades under kvartal 1.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Ett dotterbolag till SyntheticMR har bildats i Indien.

SyMRI NEURO är nu kompatibel med Philip SmartSpeed AI-baserade accelerationsteknik för bildtagning.

Dr. Jeff Miller, Phoenix Children’s är ny medlem av SyntheticMR Advisory Board.

VD har ordet
 

Stark återhämtning under perioden

Under årets andra kvartal nådde vi högsta kvartalsförsäljningen i SyntheticMRs historia. Detta är mycket tillfredställande inte minst med tanke på en svag utveckling i inledningen av året. Till belåtenhet är också att orsakerna som påverkade första kvartalet negativt reducerats markant under perioden.

Försäljningen april till juni uppgick till 18,7 mkr (11,8), vilket motsvarar en organisk tillväxt med 59 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Rörelseresultatet uppgick till 4,4 mkr (0,1) vilket motsvarar en marginal om 23 procent (1). Det förbättrade resultatet jämfört med samma period föregående år förklaras av ökad försäljning.

Fördjupade partnerskap

  SyntheticMR har samarbete med tillverkare av MR-kameror vilka tillsammans motsvarar mer än 95% av den globala marknaden. Att fördjupa partnerskapen med dessa etablerade aktörer är givetvis mycket viktigt. Bland annat bidrar det med en stabilitet till vår verksamhet. Det vittnar också om värdet av vårt nuvarande erbjudande samt planen för produktutveckling. Genom nyligen ingångna globala licens- och distributionsavtal marknadsför, säljer och distribuerar de SyMRI som en del av sitt kunderbjudande. Tillsammans med vår egen direktförsäljning har vi starka resurser att marknadsföra och sälja SyMRI, bredda tillgänglig marknad och därmed stärka möjligheterna till ökad försäljning. Under andra kvartalet hänförs upp mot två tredjedelar av totala försäljningen till våra partner.

Ett exempel på partnersamarbete som utvecklats signifikant senaste tiden är med Philips Healthcare. Vi har informerat om att SyMRI NEURO nu är kompatibel med Philips SmartSpeed AI-baserade accelerationsteknik för bildtagning. Kombinationen SyMRI NEURO och Philips SmartSpeed gör att kunderna kan få mer diagnostisk information inom en mycket kort tid.

Ytterligare en utveckling av samarbete vi kommunicerat om är att SyMRI MSK nu är tillgängligt på Siemens Healthineers plattform syngo.via Open Apps. Detta medför att fler kunder får tillgång till produkten och bidrar därmed till vår strävan att stödja ett snabbare arbetsflöde och tillhandahållandet av objektivt beslutsstöd till sjukvården.

Vi fortsätter också att fördjupa våra partnerskap kring produktutveckling. Högt prioriterat är nästa generations SyMRI i 3D. Tidigare nämnda projektet med Canon Medical Systems som startade i mitten av 2021 fortgår enligt plan. Samarbete på området pågår intensivt även med andra partner och vi är entusiastiska för ökningstakten i utvecklingsarbetet. Samarbetena kommer ytterligare etablera och stärka SyMRI på den globala marknaden i linje med vår ambition att bli standard i sjukvården.  

Vägen framåt

SyntheticMR är väl positionerade att framgångsrikt fortsätta etablera SyMRI som standard i sjukvården. Återigen träffar vi kunder, partner och andra viktiga kontakter personligen och värdet av detta kan inte överskattas. Responsen från marknaden för vårt erbjudande är oförminskat starkt. Men ödmjukt konstaterar jag av erfarenhet att oförutsedda störningar i omvärlden kan påverka verksamheten framåt även om jag inte för tillfället ser något vid horisonten. Goda exempel bakåt i tiden gör mig dock övertygad om att vi står väl rustade för att hantera tiden framför oss med dess möjligheter och utmaningar. Vi fortsätter att bygga ett starkt fundament och med oförminskad kraft under bibehållen kostnadskontroll fortsätter vi att implementera vår tillväxtplan.

Ulrik Harrysson

VD, SyntheticMR AB (publ)

 

Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-23 08:09 CET.

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD, SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 ulrik.harrysson@syntheticmr.com eller Johanna Norén, CFO och Head of Investor Relations, SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00 johanna.noren@syntheticmr.com.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda snabb undersökning. Produkten SyMRI finns i olika paketeringar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data på hjärnan. SyMRI MSK tillhandahåller flera kontrastbilder och kvantitativ data för MSK-anatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510 (k) godkänt och SyMRI KNEE och SyMRI SPINE är CE-märkta. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, se www.syntheticmr.com.