Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission tecknades till cirka 91,1 procent

Företrädesemissionen om 26,1 MSEK som offentliggjordes den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 91,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 27 september 2022 var registrerad aktieägare i Calmark erhöll en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Åtta (8) uniträtter berättigade till teckning av fyra (4) nyemitterade B-aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption (”unit”) till en teckningskurs om 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 13 oktober 2022. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 91,1 procent, varav cirka 59,2 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 31,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagandena inte kommer att användas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 3,5 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden och ersättning till finansiell och legal rådgivare.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller fyra (4) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 44, 2022 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner att ske.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Calmark att öka med 1 487 264,40 SEK genom utgivande av 14 872 644 B-aktier. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 4 753 903,10 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 47 539 031 aktier, efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner
Genom Företrädesemissionen emitteras även 3 718 161 teckningsoptioner av serie 2022/2023, vilka berättigar till teckning av 3 718 161 B-aktier i Bolaget. 

De teckningsoptioner av serie 2022/2023 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Calmark under teckningsperioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023. Teckningskursen för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 3,20 SEK och inte heller lägre än 1,60 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 11,9 MSEK (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2022/2023 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 371 816,10 SEK. 

Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare 
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Calmark Sweden AB (publ)  
Anna Söderlund, VD Tel: +46 70 213 25 35  
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Om Calmark  
Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se. 

Om Stockholm Corporate Finance AB 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Ett prospekt avseende Företrädesemissionen upprättades av Bolaget och godkändes av Finansinspektionen den 28 september 2022.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.