Calmark utvecklar patientnära test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag beslutat utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. Flera studier visar att nivån av LDH i blodet kan förutsäga allvarlighetsgrad och dödlighet i sjukdomen. Eftersom tidsaspekten för covid-19-produkter är av största vikt så utvecklas detta test parallellt med testerna för nyfödda; Neo-LDH och Neo-Glucose.

I pandemin av coronavirussjukdomen covid-19 har nu mer än 9 miljoner människor bekräftats infekterade globalt. Tillståndet är förknippat med hög sjuklighet och dödlighet, vilket leder till stor belastning på sjukvården. Det skulle därför vara till hjälp att tidigare kunna identifiera vilka patienter som kommer att bli allvarligt sjuka och behöva intensivvård till skillnad mot de som blir lindrigare sjuka. 

Biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) har i flera studier visat sig kunna bidra vid bestämning av prognos hos patienter med covid-19. Studier som gjorts och publicerats i bland annat den ansedda medicinska tidskriften ”The Lancet” har visat signifikanta skillnader i LDH-nivåer mellan patienter som utvecklat allvarlig sjukdom och de som klarat sig lindrigare. I American Journal of Emergency Medicine sammanställs nio forskningsstudier som visar bl.a: “Elevated LDH levels were associated with a ~6-fold increase in odds of developing severe disease and a ~16-fold increase in odds of mortality in patients with COVID-19.”1

Calmark utvecklar redan idag ett test för LDH som kan detektera syrebrist under förlossningen hos nyfödda barn. Genom att ändra mätområdet kan ett test för bedömning av svårhetsgrad vid covid-19 tas fram på samma plattform. Alla säkerställanden för CE-märkning av denna produkt kan utföras i Calmarks laboratorium. Många länder har dessutom infört förenklad registreringsprocess för produkter inom pandemins område. Dessa två faktorer innebär möjlighet till snabbare marknadslansering.

”Vi har forskat på LDH i 13 år och har kommit mycket långt i framtagningen av ett LDH-test för nyfödda. Calmark har en unik position att kunna utveckla ett LDH-test för triage av covid-19-patienter”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Ett LDH-test för bedömning av covid-19 skulle kunna underlätta för sjukvården om pandemin fortsätter. Parallellt med framtagningen av LDH-testet för nyfödda utvecklar vi nu även detta test för vuxna.
 

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020, 23:45 CEST.

 

1 B.M. Henry, G. Aggarwal, J. Wong, et al., “Lactate dehydrogenase levels predict coronavirus disease 2019 (COVID-19) severity and mortality: A pooled analysis”, American Journal of Emergency Medicine (2020), https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.05.073 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de tre första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.