Cantargia har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Cantargia AB:s (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (CANTA) och ISIN-kod (SE0006371126). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet. Aktieägare i Cantargia behöver inte vidta några åtgärder i samband med avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på Nasdaq Stockholm.

Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till 24 september 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till 25 september 2018.

Cantargia har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Prospektet avses att offentliggöras i god tid före första dag för handel på huvudmarknaden.

“En notering på huvudlistan har varit ett viktigt mål för Cantargia under 2018. Vi är glada över att avslutat det här projektet och ser framemot flytten till en reglerad marknad”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. 

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl.18.00 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.