CELLINK AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller “Bolaget”) (Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till måndagen den 20 april 2020, och sista dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till fredagen den 17 april 2020.

Aktierna kommer att handlas oförändrat med kortnamn (CLNK) och ISIN-kod (SE0013647385). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i CELLINK behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Noteringen på Nasdaq Stockholm förväntas förbättra förutsättningarna för att utöka Bolagets aktieägarbas och ge CELLINK bättre tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden. Noteringen bedöms även främja Bolagets möjligheter att förvärva nya bolag, anskaffa kapital och fortsätta med sin organiska tillväxtstrategi.

Styrelsen anser att noteringen av Bolagets aktier är ett viktigt steg i CELLINKs utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella aktieägare, kunder och leverantörer om CELLINK och dess verksamhet. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq Stockholm.

Prospekt

CELLINK har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på CELLINKs hemsida, www.cellink.com, omkring onsdagen den 15 April 2020.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare till Cellink i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Advokatfirman Vinge KB är Bolagets legala rådgivare.

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 15:30.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                                                           Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                      Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: eg@cellink.com                                                    E-mail: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 846 383 00 eller certifiedadviser@penser.se.