ChromoGenics satsar på offensiv marknadsexpansion och offentliggör företrädesemission om cirka 80 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.


Sammanfattning

  • Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier (”Emissionen”) under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma som äger rum den 17 januari 2019. Separat pressmeddelande avseende kallelsen publiceras idag. Vid full teckning i Emissionen kommer bolaget att tillföras 77,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Emissionen är garanterad till 78 procent, varav 3 procent avser teckningsförbindelser och 75 procent avser garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtaganden.
  • Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2019 är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen, varvid en varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,60 SEK.
  • Teckningsperioden löper från och med den 28 januari till och med den 15 februari 2019.
  • Likviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera och möjliggöra en offensiv expansion av ConverLight® på den europeiska marknaden samt investeringar inom produktionsprocessen. 

Bakgrund och motiv i sammandrag

En hållbar och uppskattad produkt. ChromoGenics verksamhet baserar sig på världsledande forskning som resulterat i spetskompetens och ledande produkter inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet och bidrar till miljöcertifiering av byggnader. Produkten är en mycket konkurrenskraftig ersättning till markiser och andra exteriöra solskydd och det finns ett stort intresse i marknaden för produkten.

Kraftigt ökande ordervolymer. I bolagets Q3 rapport angavs utestående offertvolym till över 100 MSEK och orderingången till 10 MSEK. Efter rapporttillfället har ytterligare order om ca 13 MSEK kommunicerats avseende ConverLight och den förvärvade statiska solskyddslösningen I-Window. Det har förevarit vissa initiala störningar inom produktionsprocessen, vilka belastar resultaten år 2017 och 2018. Genom investeringar och utvecklingsarbete har produktionsprocessen successivt förbättrats. Bolaget anser att leveranserna idag uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

Redo för fortsatt snabb tillväxt. ChromoGenics är redo för nästa steg i tillväxtfasen.
Ny VD och styrelseordförande
– VD Jerker Lundgren har över 20 års erfarenhet från försäljning av fasadglasentreprenader som VD för Skandinaviska Glassystem. Ordförande Christer Simrén har varit Vice VD för Billerud-Korsnäs och har lång erfarenhet från processindustrin. 
Kraftig marknadstillväxt väntas
– Marknaden för dynamiska glas förväntas växa mycket kraftigt kommande år enligt det amerikanska analysföretaget n-tech Research.
Marknadsexpansion i övriga världen med stöd av effektiv, flexibel produktionsteknik
– ChromoGenics unika produktionsteknik gör det möjligt att söka partners inom glasindustrin globalt och producera ConverLight lokalt på många geografiska platser.
Ökad intensitet inom försäljning
– Fler säljare och större antal referensinstallationer ger ökande marknadsnärvaro och kundkännedom. Bolaget ökar också takten inom s.k. retro-fit-försäljning, där befintliga ineffektiva glas och solskydd uppgraderas till ConverLight eller I-Window. 
Lägre kostnader och högre produktionseffektivitet
– Bolaget avser investera i produktionsutrustning för utökad kapacitet och väsentligt sänkta enhetskostnader.

I syfte att stödja ChromoGenics strategiska initiativ, har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission, ett beslut som förutsätter godkännande på bolagsstämma.

Företrädesemissionen stärker Bolagets balansräkning och säkerställer fortsatt marknadsexpansion och nödvändiga investeringar i produktionsprocessen för bättre kostnadseffektivitet och lönsamhet. Ett större antal pågående projekt binder rörelsekapital. Nettolikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera försäljnings- och marknadskostnader samt investeringar i produktionsprocessen.

Företrädesemissionen

Den 17 december 2018 beslutade ChromoGenics styrelse, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning i Emissionen kommer bolaget att tillföras 77,7 MSEK före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2019 är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,60 SEK.

Teckningstiden löper från och med den 28 januari 2019 till och med den 15 februari 2019. Genom företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 25 913 397,0 kronor genom utgivande av högst 129 566 985 aktier.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande och ändring av bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan

17 januari 2019 Extra bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
21 januari 2019 Sista handelsdag för ChromoGenics-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
24 januari 2019 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen
28 januari – 13 februari 2019 Handel med teckningsrätter
28 januari – 15 februari 2019 Teckningsperiod
Omkring 18 februari 2019 Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

Rådgivare
Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med företrädesemissionen är G&W Fondkommission. Legal rådgivare till bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Kontakt
Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
+46 (0)18 430 04 30
info@chromogenics.com 

Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 08:00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed i denna text förstås såväl aktier som andra värdepapper) i ChromoGenics och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ChromoGenics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com