Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 17 december 2018

Göteborg, Sverige, 17 december, 2018 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar idag att extra bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag om inrättande av incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, enligt kallelse från den 26 november 2018.

Extra bolagsstämman beslöt:

  •  enligt styrelsens förslag i kallelsen att:
    • inrätta incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av dels teckningsoptioner Serie 2018/2022, dels teckningsoptioner Serie 2018/2023, båda med åtföljande rätt att teckna aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag.
    • bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag. 

Protokoll från extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 168 302

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetra-hydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer.

Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com