Isofol Medical AB (publ) offentliggör prospekt och ny finansiell information i samband med notering på Nasdaq Stockholm

GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att prospektet som upprättats av Bolaget i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 31 juli 2021 hänförlig till Bolagets eget kapital och skuldsättning samt nettoskuldsättning. Prospektet finns tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Prospekt och ny finansiell information

Den 15 oktober 2021 meddelade Isofol att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Isofol uppfyller gällande noteringskrav, och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Det prospekt som upprättats i samband med noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

I prospektet framgår finansiell information som inte offentliggjorts tidigare om Isofols eget kapital och skuldsättning samt nettoskuldsättning per den 31 juli 2021. Den finansiella informationen, som även redogörs för nedan, redovisas mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skuldsättning per den 31 juli 2021

TSEK Oreviderad
Summa kortfristiga skulder 1 613
För vilka garanti ställts
Mot annan säkerhet
Utan säkerhet 1 613
Summa långfristiga skulder 687
Garanterade
Med säkerhet
Utan garanti/utan säkerhet 687
Eget kapital 413 972
Aktiekapital 4 945
Övrigt tillskjutet kapital 1 217 607
Balanserat resultat -809 581
Totalt 416 272

Nettoskuldsättning per den 31 juli 2021

TSEK Oreviderad
(A) Kassa och bank 483 906
(B) Andra likvida medel
(C) Övriga finansiella tillgångar
(D) Likviditet (A) + (B) + (C) 483 906
(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder) 1 613
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F) 1 613
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D) -482 293
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument) 687
(J) Skuldinstrument
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K) 687
(M) Total finansiell skuldsättning (H + L) -481 606

Ytterligare information om listbytet

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista förväntas bli torsdagen den 21 oktober 2021 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli onsdagen den 20 oktober 2021.

Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att aktierna upptas för handel på Nasdaq Stockholm och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

Rådgivare

Isofol har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare och Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post:
gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021, kl. 13:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com