Cimco Marine AB (publ) genomför riktad emission av teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken

Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 30 juli 2019 beslutat om riktad emission av totalt 13 365 367 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”). EIB har tecknat samtliga emitterade teckningsoptioner.

I emissionen har 13 365 367 teckningsoptioner 2019/2039 Serie 1 emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren för att kunna utnyttja Tranche A enligt det kreditfacilitetsavtal som Bolaget träffade med EIB den 5 juli 2019. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och varje option berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande det vid den tidpunkten gällande kvotvärdet per aktie. Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan parterna om nämnda kreditfacilitetsavtal, som en del av ersättningen för utnyttjande av Tranche A. Antalet emitterade teckningsoptioner motsvarar 7,5 procent av Bolagets fullt utspädda aktiekapital, exkl. de sedan tidigare beslutade incitamentsprogrammen i Bolaget, per den 30 augusti 2019.

Utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2039.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 400 756 kronor och antalet aktier med 13 365 367.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. 

Cimco Marine AB (publ) genomför riktad emission av teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken

Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 30 juli 2019 beslutat om riktad emission av totalt 13 365 367 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”). EIB har tecknat samtliga emitterade teckningsoptioner.

I emissionen har 13 365 367 teckningsoptioner 2019/2039 Serie 1 emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren för att kunna utnyttja Tranche A enligt det kreditfacilitetsavtal som Bolaget träffade med EIB den 5 juli 2019. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och varje option berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande det vid den tidpunkten gällande kvotvärdet per aktie. Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan parterna om nämnda kreditfacilitetsavtal, som en del av ersättningen för utnyttjande av Tranche A. Antalet emitterade teckningsoptioner motsvarar 7,5 procent av Bolagets fullt utspädda aktiekapital, exkl. de sedan tidigare beslutade incitamentsprogrammen i Bolaget, per den 30 augusti 2019.

Utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2039.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 400 756 kronor och antalet aktier med 13 365 367.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.