Cimco Marine AB (publ) har genomfört riktad nyemission om 17,2 MSEK

Den riktade nyemissionen i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) som beslutades av styrelsen den 24 oktober 2019 med stöd bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2019 har fulltecknats. Totalt har 11 451 369 aktier tecknats av det garantikonsortium som ingick garantiåtaganden i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna av serie 2019:1. Genom nyemissionen tillförs Cimco cirka 17,2 MSEK

De nya aktierna emitterades till en kurs av 1,50 SEK per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna är reglerad i garantiåtagandena och motsvarar teckningskursen enligt teckningsoptionerna av serie 2019:1.

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cimco att uppgå till 164 839 521 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 4 942 650,17 SEK.

För ytterligare information om nyemissionen hänvisas till pressmeddelandet lämnat den 24 oktober 2019.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Cimco i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.