Cline Scientific AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Cline Scientific AB (publ) (“Cline” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 30 november 2022, utfallet av den företrädesemission av aktier vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 2 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 26,7 procent, varav cirka 25,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Cline cirka 4,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att möjliggöra fortsatt drift och fortsatt utveckling av de två projekten CellRACE och StemCART.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 november 2022. Totalt tecknades 4 118 487 aktier, fördelat på 363 640 A-aktier och 3 754 847 B-aktier, med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 26,7 procent av Företrädesemissionen. 3 938 716 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 25,5 procent, medan 179 771 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen.

 

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 4,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,8 MSEK.

 

Meddelande om tilldelning och leverans

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som finns angivna i memorandumet som offentliggjordes den 11 november 2022. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

 

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 50, 2022.

 

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Cline med 4 118 487 aktier, varav 363 640 A-aktier och 3 754 847 B-aktier, från 15 452 737 aktier till 19 571 224 aktier, och aktiekapitalet ökar med 411 848,70 SEK, från 1 545 273,70 SEK till 1 957 122,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 21,0 procent.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser.  

 

Denna information är insiderinformation som Cline Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:45 CET den 30 november 2022.

 

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cline Scientific i någon jurisdiktion. 

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. 

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 
 

 

Cline Scientific AB (publ) Telefon: 031-387 55 55

Argongatan 2 C E-post: info@clinescientific.com

431 53  MÖLNDAL  Hemsida: www.clinescientific.com