Cline Scientific: Nyemissionen avslutas den 12 juli

Cline Scientific AB:s nyemission stänger i morgon den 12 juli. Emissionen ger befintliga aktieägare rätt att för varje ägd aktie teckna två nya aktier för 0,24 kronor per aktie. Emissionen kan om den fulltecknas tillföra cirka 9,25 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,6 MSEK. Minimigräns för att fullfölja emissionen är satt till 5.5 MSEK, vilket innebär att tecknas inte emissionen till denna nivå så genomförs inte emissionen.

Pengarna som tillförs i emissionen ska framför allt användas för vårt stamcellsterapiprojekt StemCART. Detta drivs med en gedigen grupp av rådgivare från Göteborgs Universitet samt med stöd av ortopedkirurger vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hallands Sjukhus Varberg. Projektet har kommit till senare del av pre-klinisk fas där det är relevant att starta förberedelserna för den kliniska utvecklingen. I projektet har följande hänt under den senaste tiden:

 

Det europeiska patentet för StemCART

För bara några dagar sedan visade vi stolt upp vårt certifikat för Europa-patentet i StemCART-projektet. Det här är viktigt värdeskapande i bolaget. Ett metodpatent innebär ett immateriellt rättsskydd för metoden som används för att odla och kontrollera stamcellerna till att bli kondrocyter (broskceller). Detta omfattar tekniken för att odla cellerna i laboratoriemiljö, modifiera deras egenskaper, differentiera dem till celltyp och använda dem för den medicinska applikationen, att läka skadat brosk.

 

Letter-of-intent med NesctGen

I april berättade vi om det letter-of-intent vi signerat med företaget NecstGen, en CDMO och kompetenscentrum för cell- och genterapi. En CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) inom ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) spelar en avgörande roll i att stödja och underlätta framsteg inom avancerade terapier.

 

Styrelse och ledning tecknar aktier i bolaget

Som tidigare kommunicerats kommer både styrelse och ledningen att delta i emissionen.

 

Värdering av bolaget

Med teckningskurs om 0,24 kronor per aktie blir värderingen av Cline Scientific AB 4,6 miljoner kronor före genomförd emission. Med utgångspunkt från dagens kurs. 0,38 kronor per aktie, innebär det en rabatt om 36,8 procent.

 

Villkor för nyemissionen

Emissionskursen är 0,24 SEK per aktie.

 

Emissionen omfattar högst 2 171 946 aktier av serie A och högst 36 365 622 aktier av serie B. För fullföljande av emissionen krävs att minst 27 500 000 aktier tecknas. I annat fall avslutas emissionen och erhållen teckningslikvid återbetalas till respektive tecknare.

 

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önska teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter ska återstående aktier fördelas till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

 

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

Tidsplan för företrädesemissionen

  • Teckningsperiod 26 juni – 12 juli 2023.

 

  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 12 juli 2023.

 

  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

 

  • Handel med BTA av serie B kommer att ske från och med den dag som bolaget konstaterat att minimigränsen för fullföljandet av emissionen nåtts, vilket beräknas till den 19 juli 2023 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av augusti 2023. Skulle inte minimigränsen för fullföljandet av emissionen uppnåtts återbetalas emissionslikviden till fullo via respektive tecknares ombud.

 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar publicerades på Bolagets hemsida www.clinescientific.com och Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startade.

 

För frågor om Cline Scientific och företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, VD

E-post: hanne.evenbratt@clinescientific.com

Telefon: 0704-88 79 23

 

Cline Scientific AB (publ)                                                
Pepparedsleden 1
AstraZeneca BioVentureHub 
                                              E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.