Cline Scientific AB: Stort intresse för Cline – Företrädesemission tecknades till 142,4 procent

Den företrädesemission som Cline Scientific AB genomfört under maj månad tecknades till 142,4 procent, varav 47,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Med anledning av den stora överteckningen har styrelsen beslutat att nyttja den övertilldelningsoption som fanns i erbjudandet. Emissionen tillför därmed bolaget 10,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,6 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under innevarande vecka.

Emissionen genomfördes i syfte att få resurser för att ta nästa steg i företagets strategi. Det innebär att stort fokus framöver kommer att läggas på företagets två utvecklingsprojekt;

  1. En ny cellbaserad diagnostik-applikation för metastaserande bröstcancer,
  2. En ny stamcellsterapi för att ersätta skadat brosk i leder vid till exempel artros.

”Emissionslikviden ger oss i Cline möjligheter att fortsätta expandera verksamheten och påbörja arbetet med att starta kliniska studier i bröstcancerprojekt,” säger Patrik Sundh, VD i Cline Scientific AB. ”Vi är nu i en spännande fas där vi kommer att ta våra två projekt långt fram i processen mot kliniska studier. Med det erhållna kapitalet siktar vi på att vara förbereda för studierna under hösten 2020 för att sedan starta dessa under 2021.”

Genom emissionen ökar antalet A-aktier med 159 333 stycken till 659 333 A-aktier och antalet B-aktier med 3 847 037 stycken till 11 788 149 B-aktier. Efter registrering hos Bolagsverket som beräknas ske i slutet av juni 2020 har aktiekapitalet ökat med 400 637 SEK till 1 244 748,20 SEK.

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.