Cline Scientific: Företrädesemissionen i Cline Scientific startar måndag den 11 maj

Måndag den 11 maj 2020 inleder Cline Scientific AB sin företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare som för varje aktie erhåller en Uniträtt. Tre Uniträtter krävs för att teckna en Unit som består av en ny aktie och en teckningsoption. Teckningsoptionen som även den kommer att handlas på Spotlight Stock Market ger rätt att i mars 2021 teckna en ny aktie till reducerat pris. Emissionen är även öppen för andra investerare att teckna sig i.

Cline har efter några år av försäljning av sin patenterade nanoteknologi valt att fokusera större delen av sin verksamhet på två projekt som är på väg in i klinisk fas och går därför från att vara ett renodlat teknikbolag till att bli ett bioteknikbolag med egna utvecklingsprojekt. Både cancerdiagnostikprojektet som nyligen förvärvades och stamcellsterapiprojektet som drivs i samarbete med forskare vid Göteborgs Universitet har kommit till faser där det är relevant att starta den kliniska utvecklingen. Båda dessa projekt kommer att kräva kapital. Föreliggande nyemission görs för att täcka utgifter för:

 • Patentansökningar
 • Registrering som SME för kliniska prövningar
 • Etiska tillstånd
 • Hantering av patientmaterial (diagnostikprojektet)
 • Start av regulatorisk dokumentation
 • Accelererade laborativa och kliniska studier
 • Samt kapital för att stärka rörelsekapitalet

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie har erhållit en Uniträtt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje (1) befintlig A-aktie erhölls en (1) Uniträtt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhölls en (1) Uniträtt av serie B. Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit i respektive serie. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 2 mars – 12 mars 2021 konvertera till en (1) aktie i respektive serie där kursen för konvertering ställs till 80 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 8 februari – 19 februari 2021.

Emissionskursen är 2,50 SEK per Unit.

Tidsplan för företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter var den 6 maj 2020.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt var den 4 maj 2020.
 • Första dag med handel i aktie exklusive Uniträtt var den 5 maj 2020.
 • Teckningsperiod 11 maj – 28 maj 2020.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 28 maj 2020.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med Uniträtter av serie B kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 11 maj – 26 maj 2020.
 • Handel med BTU av serie B kommer att ske från och med den 11 maj 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juni 2020.
 • Handel med teckningsoptioner av serie B kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2020, fram till dess de konverteras till aktier i mars 2021.

Teckning av emissionen

För befintliga aktieägare gäller att teckning sker i enlighet med de instruktioner som sänds ut via Euroclear eller respektives mäklare.

För nya investerare kan teckning av aktier kan ske elektroniskt med BankID via Aktieinvest FK AB: www.aktieinvest.se/cline2020

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar är publicerade på Bolagets hemsida www.clinescientific.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

Presentation av Cline Scientific AB går att se på webben via länken: https://www.youtube.com/watch?v=jp1Qp4zNFwo

För frågor om Cline Scientific och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.