Cline Scientific: Skjuter upp företrädesemissionen

Styrelsen i Cline Scientific AB har med anledning av den turbulens som råder på aktiemarknaden som en följd av coronaepidemin beslutat om att dra tillbaka företrädesemissionen som skulle inledas på måndag den 16 mars 2020. Styrelsen återkommer med nytt förslag om nyemission då marknaden stabiliserat sig till mer normala förhållanden.

Mölndal 12 mars 2020 

Styrelsen i Cline Scientific AB

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020.

 

För frågor om Cline Scientific, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: 0703-585 088

 

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.