Delårsrapport för perioden januari 2021 – mars 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03

2021 KVARTAL 1 (jan-mar)

  • Omsättning produkter 11 381 (1 781) KSEK
  • Bruttovinst 6 568 (985) KSEK, 58% (55%)
  • Rörelseresultat -6 424 (-5 807) KSEK
  • Resultat per aktie -0,03 (-0,04) SEK

VD har ordet

Första kvartalet 2021 har präglats av ett antal händelser för att fortsatt kunna växa bolaget snabbt.

I februari anställdes Mikael Svensson som General Manager i USA. Förberedelserna för USA-lansering av VagiVital under hösten är nu i full gång. Det pågår parallellt ett intensivt arbete med att vända upp försäljningen av Lunette i USA, vilket vi i kvartalet börjat se tecken på att det sker.

Den sista mars meddelade Peptonic att VagiVital Moisturizing V Cleanser lanseras. Cleansern är ett första steg i det viktiga arbetet att bredda portföljen under varumärket VagiVital.

Under pandemin har bolaget ökat sitt fokus på att accelerera tillväxten av digital försäljning. I första kvartalet 2021 har försäljningen i VagiVitals egna nätbutiker ökat med 93% jämfört med motsvarande period 2020. Detta från förhållandevis låga siffror. För Lunette, som varit på marknaden längre, är motsvarande siffra +50%. Den lyckade satsningen på digital försäljning har vägt upp de utmaningar som funnits och finns i fysiska butiker i samband med pandemin. Som ett led i den ökade digitala satsningen har ett helhetsgrepp tagits fram för VagiVital där bland annat en uppdaterad hemsida lanserades 31/3. Detta för att framgent öka kostnadseffektiv organisk trafik och förbättra konvertering. Här dras också lärdomar från det kostnadseffektiva arbete Lunette historiskt gjort och fortfarande gör för sina kunder på området.

Ett viktigt fokus har i kvartalet varit att effektivisera och optimera samarbetet mellan affärsområdena VagiVital och Lunette. Respektive del av organisationen har tränats på bolagets hela portfölj för att bättre kunna nyttja säljkapacitet. Ett arbete har också gjorts för att förbättra kommunikationen av hela företagets portfölj och dess varumärken för att öka attraktiviteten i erbjudandet till distributionspartners. Ett arbete som kommer fortsätta under hela 2021 och också kommer att innefatta hur bolaget som helhet skall kommuniceras bättre.

Arbetet med att accelerera Lunettes försäljning fortgår. Under kvartalet har kampanjen ”menstrubation” genomförts i ett samarbete med Womaniser. I en omfattande studie med 486 deltagare visade det sig att 93% av de tillfrågade upplevde minskade menstruella smärtor vid masturbation. Kampanjen är i linje med Lunettes arbete med att bryta tabun inom området, vilket ökat engagemang, trafik till våra sidor och därmed också påverkat försäljningen positivt under kvartalet.

Försäljningen under kvartalet av VagiVital uppgick till 3 714 KSEK, där ingick en leverans till Kina och till vår distributör i Finland. Den egna nätförsäljningen växer enligt ovan snabbt (+93%) från förhållandevis små siffror. Nätförsäljningen sker i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och UK. Att företaget ökat sitt internationella digitala fokus gör också att den lokala marknadsföringen i Sverige dragits ned, trots det fortsätter försäljningen i Sverige att utvecklas positivt både digitalt och i apotekens fysiska butiker.

Resultatet för affärsområdet VagiVital (inklusive hela moderbolagets kostnader) var för första kvartalet -5 610 KSEK, inklusive en belastning med avskrivningar med -695 KSEK.

Försäljningen av menskoppar och tillhörande artiklar uppgick till 7 667 KSEK. Försäljningen i USA förbättras igen från att ha haft det något trögt under 2020. Resultatet för kvartalet blev -814 KSEK (inklusive avskrivningar med 182 KSEK) vilket är något bättre än förväntat. Satsningen på ökad digital försäljning fortlöper och ökningen under kvartalet jämfört med samma period föregående år var +50%. Lunette har byggt upp ett stort engagemang i sociala kanaler och på andra digitala forum. Arbetet skapar ett stort och kostnadseffektivt flöde av besökare till Lunettes digitala kanaler. Där ligger en stor utvecklingspotential för bolaget. Menskoppar är en sällanköpsprodukt, för att affärsmässigt bättre kunna nyttja det stora engagemanget och antalet digitala besökare är det mycket viktigt att även under varumärket Lunette öka antalet produkter. Inte minst återköpsprodukter.

I en jämförelse med föregående kvartal (Q4 2020) har koncernen som helhet ökat försäljningen med 4 123 KSEK (+57%) och samtidigt minskat kostnaderna (exkl kostnad för försålda varor) under Q1 2021 med 2 673 KSEK (-17%) .

Framöver skall Peptonic fortsätta sitt fokus på att utveckla den digitala delen av affären. För att göra det krävs ett bland annat ett högt inflöde av nya produkter, vilket kommer ges hög prioritet. Optimeringen hur dessa skall kommuniceras och marknadsföras fortlöper. Detta också med avsikten att kunna attrahera fler och starka distributionspartners världen över.

För ordningens skull vill bolaget informera att den förundersökning Ekobrottsmyndigheten inlett rörande grovt insiderbrott fortfarande pågår. Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan.

Bromma, den 12 maj 2021

Erik Sundquist, VD

 

Nyckeltal

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Koncern jan-mar jan-mar jan-dec jan-dec
2021 2020 2020 2019
Försäljning varor, KSEK 11 381 1 781 21 283 4 408
Bruttovinst försäljning varor, KSEK 6 568 985 13 089 2 583
Bruttomarginal 58% 55% 61% 59%
Rörelseresultat, KSEK -6 424 -5 807 -31 053 -23 922
Avkastning på eget kapital, % -22 -28 -31 -35
Soliditet, % 91 93 88 93
Resultat per aktie, SEK -0.03 -0.04 -0.19 -0.18
Likviditet per aktie, SEK 0.17 0.20 0.24 0.26
Eget kapital per aktie, SEK 0.62 0.58 0.72 0.62
Börskurs per balansdagen, SEK 1.30 1.16 1.73 1.89
Kurs/eget kapital per aktie, SEK 2.09 2.00 2.39 3.05
Antal aktier per balansdagen 191 639 642 138 128 306 162 911 613 138 128 306

 

FINANSIELL INFORMATION
Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen.

 

Intäkter Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 11 381 (1 781) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet -10 (11) KSEK.

KostnaderKostnader för första kvartalet uppgick till -17 795 (-7 599) KSEK. Under kvartalet har kostnader för produkter varit 4 813 (796) KSEK och marknadskostnaderna har varit cirka 7,8 MSEK (inkl löner).

ResultatKoncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -6 491 (-5 807) KSEK

Finansiell ställning och likviditetKassa och bank uppgick per den 31 mars 2021, till 33 520 (28 267) KSEK.. Under kvartalet har bolaget fått in netto 7 500 KSEK i nyemitterat kapital via en kvittningsemission till Vidarstiftelsen

Eget kapitalKoncernens eget kapital per den 31 mars 2021 uppgick till 118 945 (79 907) KSEK, vilket ger en soliditet om 91 (93) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 500 KSEK genom en kvittningsemission till Vidarstiftelsen.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 31 mars 2021, till 11 974 (6 109) KSEK.

Organisation Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 19 (3). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 19 (3). Utöver det fyra på marknadssidan och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 13 anställda.

Aktie Totalt antal aktier per den 31 mars, 2021 var 191 639 642 (138 128 306) stycken.

 

RESULTATRÄKNING

Koncern
   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
jan-mar jan-mar jan-dec jan-dec
KSEK Not 2021 2020 2020 2019
Rörelsens intäkter
Försäljning varor 11 381 1 781 21 283 4 408
Övriga rörelseintäkter   -10 11 1 151 64
Summa  11 371 1 792 22 434 4 472
Rörelsens kostnader
Kostnader för försålda varor -4 813 -796 -8 194 -1 825
Övriga externa kostnader 1 -8 862 -4 767 -29 515 -17 041
Personalkostnader -3 220 -1 297 -12 350 -6 475
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar -877 -695 -3 285 -2 855
Övriga rörelsekostnader -23 -44 -143 -198
Summa rörelsens kostnader -17 795 -7 599 -53 487 -28 394
Rörelseresultat  -6 424 -5 807 -31 053 -23 922
Finansiella poster -67 0 -280 -587
Resultat före skatt -6 491 -5 807 -31 333 -24 509
Skatt på periodens resultat 0 0 241 0
Periodens resultat -6 491 -5 807 -31 092 -24 509

 

BALANSRÄKNING

Koncern 31-mar 31-mar 31-dec
KSEK  Not 2021 2020 2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 76 908 54 184 77 565
Materiella anläggningstillgångar 3 1 395 0 1 485
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa anläggningstillgångar   78 303 54 184 79 050
Omsättningstillgångar  
Varulager 5 536 1 012 6 133
Pågående nyemission 0 0 2 752
Övriga fordringar 12 195 417 5 602
Skattefordringar 0 1 203 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 365 933 1 589
Kassa och bank  33 520 28 267 39 312
Summa omsättningstillgångar   52 616 31 832 55 388
Summa tillgångar 130 919 86 016 134 438
Eget kapital och skulder
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital 19 164 13 813 16 291
Pågående nyemissioner 0 0 2 327
Fond för utvecklingsutgifter 10 568 12 600 11 186
Fritt eget kapital
Överkursfond  250 280 182 006 242 708
Balanserad förlust -154 574 -122 705 -123 600
Periodens resultat -6 493 -5 807 -31 092
Summa eget kapital   118 945 79 907 117 820
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 7 128 1 853 3 784
Räntebärande kortfristiga skulder -62 0 7 506
Övriga kortfristiga skulder 1 188 487 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 720 3 769 4 700
Summa kortfristiga skulder   11 974 6 109 16 618
Summa eget kapital och skulder 4 130 919 86 016 134 438

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Bolagsstämma                                                                                                  2021-05-27

Delårsrapport 2                                                                                                  2021-08-18

Delårsrapport 3                                                                                                   2021-11-10

Bokslutskommuniké                                                                                            2022-02-25

Stockholm den 12 maj, 2021

Hans von Celsing, styrelseordförande                                Anna Tenstam, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot                                     Leni Ekendahl, styrelseledamot

Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 722499043

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com,  kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -koncernen.  Lune Group Oy Ltd. är ett företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets affärsidé är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten för menskoppsföretagen. Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin webbshop Lunette-produkter till över 100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America Inc. Lunette® menskoppar är designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.