OssDsign tillförs 270 MSEK genom övertecknad företrädesemission och utnyttjad övertilldelningsoption

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

OssDsign AB (publ):s (”OssDsign” eller ”Bolaget”), meddelar idag att nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 240 MSEK (”Företrädesemissionen”) övertecknades, vilket innebär att inga garantiåtaganden därmed kommer att utnyttjas. Teckningsgraden uppgick till cirka 185 procent. Mot bakgrund av den höga efterfrågan har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 30 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Aktier i Övertilldelningsoptionen tilldelades strategiska och institutionella investerare. Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillförs OssDsign cirka 270 MSEK före transaktionskostnader.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 31 033 044 aktier visar att 29 671 460 nya aktier, motsvarande cirka 96 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 27 587 742 aktier utan stöd av teckningsrätter av vilka 1 361 584 aktier, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats investerare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningsgraden uppgick till cirka 185 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad, vilket innebär att inga garantiåtaganden därmed kommer att utnyttjas. 

”Vi uppskattar det starka stödet från våra befintliga aktieägare och välkomnar med glädje ett antal nya strategiska och institutionella investerare, vilka kommer att möjliggöra vårt verkställande av OssDsigns nya strategi, ASCENT25”, säger Morten Henneveld, VD för OssDsign.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har gjorts i enlighet med de beslutade tilldelningsprinciperna. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer endast att skickas till de som har tilldelats aktier. Betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Mot bakgrund av den övertecknade Företrädesemissionen har styrelsen för Bolaget utnyttjat Övertilldelningsoptionen för att möta ytterligare efterfrågan från strategiska investerare genom en riktad nyemission av 3 875 000 nya aktier. Aktier i Övertilldelningsoptionen tilldelades strategiska och institutionella investerare. 

Efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen kommer OssDsigns aktiekapital att öka med cirka 2 181 753 SEK till cirka 3 567 157 SEK och antalet aktier kommer att öka med 34 908 044 aktier till 57 074 504 aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 21. I syfte att möjliggöra leverans av aktier till investerarna i Övertilldelningsoptionen har Karolinska Development AB och SEB Venture Capital tillsammans lånat ut 3 875 000 aktier till ABG Sundal Collier. Aktierna kommer att återlämnas efter det att Övertilldelningsoptionen registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring vecka 20.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerade som sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå agerade legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90

morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Om OssDsign
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.

OssDsign (OSSD) är noterad på First North sedan 24 maj 2019. För mer information, se http://www.ossdsign.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen offentliggjordes av Bolaget den 20 april 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på OssDsign’s webbplats, https://www.ossdsign.com/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av aktierna. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. OssDsign har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker OssDsigns avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som OssDsign har gjort efter bästa förmåga men som OssDsign inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av OssDsign. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.