Delårsrapport: Fortsatta framsteg trots utmaningar från pandemin

Den underliggande globala efterfrågan på lagring av energi är stor och snabbt växande. Det tar sig uttryck i de partnerskap vi har, de kommersiella avtal vi säkrat samt de positiva dialoger vi har med kunder världen över.

I augusti tecknades en villkorad order om 20 TES.POD®-enheter med egyptiska Engazaat och i september passerade Azelio en viktig milstolpe när vi planenligt inledde produktionen av den industriellt tillverkade produkten TES.POD® i volymutförande. Efter periodens utgång tecknades även en bindande order i Sydafrika om 8 TES.POD®-enheter till ett värde av ca 11 miljoner kronor över 15 år.

Azelios publicerade valideringsdata visar att systemet i alla aspekter fungerar enligt den tekniska prestandaspecifikationen, för vilken det ledande certifieringsorganet DNV förbereder en slutrapport för tredjepartsvalidering. Den möjliggör för kunder att finansiera projekt med vår teknologi. Azelio har under kvartalet stärkt den globala närvaron genom etableringar i Australien och Sydafrika och rekryteringar av landschefer.

Pandemins begränsningar innebär att förhandlingar med kunder blir mer komplexa och tidskrävande då det är svårt att besöka projektplatser. Pandemin har också resulterat i globalt ansträngda leverantörskedjor med förseningar och komponentbrister, vilket även påverkar Azelio.

Azelios fokus inför 2022 är att ta steget till en industriell utrullning i större skala på en marknad som är i inledningen av en stor och snabb tillväxt.

Väsentliga händelser

Kvartal 3: juli – sept 2021

 • I augusti tecknade Azelio en villkorad order med Engazaat Development S.A.E. på 20 enheter av Azelios lager för förnybar energi, TES.POD®. Ordern, som är villkorad av, bortsett från sedvanliga projektobjekt, den pågående tekno-ekonomiska genomförbarhetsstudien för detta specifika projekt, har ett värde av ca 1,5 MUSD och förväntas levereras i december 2021.
 • Bolagets globala närvaro stärktes med landschefer i Sydafrika och Australien, båda marknader med ambitiösa planer för förnybar energi.
 • Azelio beviljades två nya patent, publicerade i USA och Kina samt i Sverige, och har därmed 16 patent och ett flertal patent under registrering.
 • Produktion i volymutförande av energilagret TES.POD® startades planenligt i september. För att säkerställa en hög kvalitet i såväl produkten som leverantörskedjan inleds produktionen i låg takt för att sedan skalas upp till höga volymer under 2022.
 • Innehavare av optionsprogrammet TO 27 konverterade optioner till 448 000 aktier, vilket tillförde bolaget drygt 16 MSEK.

Efter periodens slut

 • Azelio publicerade ett white paper med valideringsdata om teknisk prestanda för TES.POD®, som visar att systemet i alla aspekter fungerar enligt den tekniska prestanda-specifikationen. Detta är samma data som Azelio tillhandahållit DNV, som arbetar med att färdigställa en slutrapport för tredjepartsvalidering.
 • Tillsammans med 24 andra teknikföretag, energiaktörer och investerare, lanserade Azelio det nystartade rådet, Long Duration Energy Storage Council, under COP26 i Glasgow. Rådet verkar för att snabba på omställningen till nollutsläpp år 2040 med hjälp av energilagring.
 • Azelio tecknar en order på 1,3 MWh förnybar elförsörjning motsvarande 8 enheter av sitt energilager TES.POD®, från det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd. Ordern har ett värde på ca 11 miljoner kronor under en period om 15 år inklusive förväntade prishöjningar.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 3: juli – sept 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 391 (164) tkr
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -91 228 (-49 536) tkr. Till följd av att kommersialisering inletts började koncernen skriva av utvecklingskostnader vilket medförde att avskrivningarna ökade till -35 663 (-5 461) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,79 (-0,53) kr
 • Periodens resultat uppgick till -91 604 (-49 764) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -96 856 (192 859) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 617 597 (417 027) tkr

Första nio månaderna: jan – sept 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 118 (622) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -255 900 (-142 938) tkr, efter avskrivningar om -73 431 (-15 708) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -2,29 (-1,57) kr
 • Periodens resultat uppgick till -256 953 (-143 431) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 285 046 (361 371) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 617 597 (417 027) tkr

För mer information, kontakta

Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                 
Tel: +46 709 40 35 80     

Fredrik Wäppling – CFO
Email: fredrik.wappling@azelio.com
Tel: +46 709 91 12 34        

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 19 november 08:00 CET.