Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Sammanfattning av delårsrapporten

  • Bolaget noterades på Spotlight Stockmarket den 6:e juli enligt plan efter en fulltecknad emission.
  • Två nya patent har lämnats in till patentverket:

             – ett angående en ny teknisk lösning för engångsartikeln
             – ett metodpatent avseende bilirubin 

  • Utvecklingsprojektet går enligt tidsplan.
  • Nytt patent beviljades av Patentverket den 18e september, avseende Bolagets tekniska lösning.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 juli – 30 september 2018 samt 1 januari – 30 september 2018.

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget noterades på Spotlight Stockmarket den 6:e juli 2018 enligt plan. Aktien handlas under namnet Calma B. Bolaget har skrivit ett avtal med Sedermera fondkommission om likviditetsgaranti för aktien.

Den 10 juli inlämnade Bolaget två nya patent till Patentverket. Det ena patentet avser en ny teknisk lösning för engångsartikeln och det andra är ett metodpatent rörande avläsningen av biomarkören bilirubin. Patenten har tagits fram tillsammans med Bolagets patentombud Hynells Patentbyrå AB.

Under augusti förlängde Calmark avtalet med Stravus AB, som tillhanda håller tjänster inom projektledning och kvalitetsarbete genom konsulten Michael Lundh. Avtalet har förlängts till december 2019, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Den 23 augusti meddelade Patent- och Registreringsverket att Bolagets patentansökan gällande bolagets teknik kommer att beviljas för den svenska marknaden den 18 september 2018. Patentets publiceringsnummer är 540 437. En internationell patentansökan har lämnats in för att söka skydd på övriga viktiga marknader.

Den 5 september anställdes Dr Björn Ekberg som Senior Advisor på deltid i bolaget. Han tillför viktig kompetens inom områdena kemiutveckling, verifiering och validering.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 10 oktober ansökte Bolaget om finansiellt stöd från Europiska Unionens program Horizon 2020 SME Instrument. Ansökan gällde 2,5 miljoner Euro för de utvecklingsprojekt som bolaget bedriver. Den 19 november meddelades tyvärr att Calmark inte kvalificerat sig för nästa steg. Det är dock möjligt att en ny uppdaterad ansökan kommer att skickas in under 2019.

Den 12 oktober uppnåddes en viktig milstolpe som möjliggör storskalig produktion av engångsartikeln som därmed lämnade prototypstadiet. Detta var ett prioriterat mål under 2018 och nu har stålverktyg för storskalig produktion av engångsartikeln beställts. Samtidigt uppnåddes även ett annat mål, då ytterligare en mjukvaruutvecklare nu är på plats genom Evidente AB. Calmark Sweden AB har dessutom skrivit avtal med Camilla Arneving, Marknadskommunikation AB som bolagets kommunikatör.

Den 14 november meddelade World Intellectual Property Organization (WIPO) att Calmark Sweden AB har beviljats registrering av designen för avläsaren i EU och USA.

VD Anna Söderlund har ordet

Den 6 juli i år markerade början på en ny era för Calmark då vi ringde i den legendariska börsklockan och noterades på Spotlight Stockmarket, efter en lyckad emission. Med hjälp av nytt kapital har vi nu kunnat förstärka både vår ledningsgrupp och vårt utvecklingsteam med starka kompetenser och tillräckligt med resurser för att kunna öka takten i utvecklingsprojekten. Vi är ivriga att nå marknaden och börja göra skillnad i vården av nyfödda bebisar och det tillförda kapitalet möjliggör den processen. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som investerat i bolaget och gjort detta möjligt – tack för ert stöd och er tro på oss!   

I augusti fick vi ett viktigt patent godkänt av Svenska Patent- och Registreringsverket för en av bolagets viktigaste innovationer. Patentet skyddar den teknik som kombinerar vår engångsartikel med hårdvaran. Vi har en lång tradition av noggrant arbete med immateriella rättigheter och vi kommer även fortsättningsvis prioritera dessa frågor. 

Calmark har under perioden förstärkt teamet med både mjukvaruresurser, senior advisor och en kommunikatör. Vi har därmed de resurser på plats som planerats för detta år, vilket var en viktig tidigare kommunicerad milstolpe. Ett annat viktigt mål som nåddes nyligen var att utvecklingen av plastkonstruktionen för engångsartikeln slutfördes. Därmed lämnar den delen av projektet prototypstadiet och arbetet med produktionsuppbyggandet kan intensifieras.   

De övriga delarna i utvecklingsprojektet går enligt plan. Optimering av kemin för LDH och glukos pågår parallellt. Bilirubintestet har passerat det stadiet och ser lovande ut i labbmiljö. Bilirubin är det vanligaste blodprov man tar i gruppen nyfödda och Calmarks teknik erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ inom – såväl som utanför – sjukhusets väggar.  

Resan mot att bli världsledande på patientnära diagnostiskinstrument (PNA) för nyfödda innebär intensivt arbete under lång tid. Under tredje kvartalet 2018 har flera viktiga steg på den resan klarats av och vi ser nu fram emot ett spännande fjärde kvartal!

Anna Söderlund, VD

Carlmark Sweden AB

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

28 februari 2019 – Bokslutskommuniké helåret 2018
23 maj 2019 – Delårsbokslut Första kvartalet
27 augusti 2019 – Delårsbokslut Första halvåret
25 november 2019 – Delårsbokslut Tredje kvartalet

För ytterligare information kontakta:

Anna Söderlund, VD

anna.soderlund@calmark.se

mobil 070-213 25 35

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom patientnära diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.