DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2022

Pressmeddelande den 22 mars 2023, kl. 21:00 CET 

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Publikationen finns tillgänglig på Bolagets webbplats under https://www.devport.se/rapporter/ 

Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig från och med den 10 april och kan beställas från följande adress: DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg eller genom att sända e-post till marie.fritzell@devport.se. 

För ytterligare information 

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023, kl. 21:00 CET. 

DevPort är en svensk teknikkonsultkoncern och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet delas in i tre affärsområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter över 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona. 

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.  

För mer information, besök www.devport.se.