DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2023

Pressmeddelande  •  6 februari, 2024 08:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) avslutar år 2023 med en god likviditet och fortsatt bra lönsamhet. Rörelseresultatet blev strax under 46 MSEK vilket gav en rörelsemarginal på 8,3%. Bolaget visar på en fortsatt finansiell stabilitet i en något mer avvaktande marknad. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma 15 maj, en total utdelning om 1,50 kronor per aktie vilket är en höjning med 0,25 kronor per aktie.

Fjärde kvartalet (oktober – december 2023)

 • Rörelsens nettoomsättning minskade med 3 % till 143,4 (148,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (16,1) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 9,4 (10,7) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,9 (12,3) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 7,6 (8,2) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,08 (1,22) SEK

Perioden (januari – december 2023)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 4 % till 550,4 (527,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 45,9 (46,9) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,3 (8,8) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 35,4 (35,8) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,4 (6,7) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,51 (3,56) SEK
 • Soliditeten uppgick till 45,0 (39,7) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 41,9 (17,1) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK

Utdelning

 • Styrelsen föreslår, till ordinarie bolagsstämma 15 maj 2024, en total utdelning om 1,50 (1,25) kronor per aktie. Fördelat på en ordinarie utdelning om 1,25 (1,00) kronor per aktie samt därutöver en extra utdelning om 0,25 (0,25) kronor per aktie.

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet (oktober – december 2023)

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har bolaget öppnat en ny verksamhet i Jönköping. Denna satsning leds av Risto Kesti som också ingår i koncernledningen.

Bolagets bokslutskommuniké i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD har ordet – Lönsamt kvartal för DevPort

Kvartalet som gått

Det går fortsatt bra för DevPort med en stark rörelsemarginal i fjärde kvartalet och vi når våra långsiktiga mål på årsbasis. Detta i en tid av lågkonjunktur och en delvis svårbedömd marknad.

Den goda marginalen uppnås främst av att vi fortsätter få bättre och bättre betalt för våra konsulttjänster samt att vi har en god kostnadskontroll. Glädjande är också att DevPorts styrelse föreslår en höjd total utdelning om 1,50 kronor per aktie.

Inom den traditionella fordonsindustrin är vår bedömning att vi behåller vår marknadsandel och marknadsposition trots att vi minskat något inom detta marknadssegment. Samtidigt ser vi ett ökat behov från kunderna att lägga ut mer arbete till sina ramavtalsleverantörer, i form av projekt och arbetspaket.

Vi har i fjärde kvartalet tecknat ramavtal med en större aktör som utvecklar produkter inom byggnadsinredning. Kunden har valt ut DevPort som sin prioriterade leverantör inom samtliga DevPorts kompetensområden.
Vi ser en bra möjlighet att kunna växa kraftigt hos kunden under åren framåt.

Vi har också under perioden förhandlat kring ytterligare två nya ramavtal med kunder utanför den traditionella fordonsindustrin (försvarsindustrin respektive energiindustrin) där vi planerar för signering under första kvartalet 2024.

Under perioden fattade vi beslut om att starta upp ett nytt kontor i Jönköping då vi ser en tillväxt i Jönköpingsområdet avseende tekniska konsulttjänster. Tillsammans med vårt Linköpingskontor så skapar vi samtidigt en stark region för våra kunder med leveranser från samtliga kompetenser inom DevPort.

Under fjärde kvartalet beslutade vi om att organisera oss geografiskt i stället för att ha en kompetensorienterad organisation. Den nya organisationen började gälla från 1 januari 2024. En anledning till att vi gör organisationsförändringen är att vi ska komma närmare våra kunder då mycket av vår affär sker regionalt. Vi tror också det kommer gynna vår möjlighet att stärka vårt varumärke lokalt och därmed också skapa bättre möjligheter för tillväxt med fler nya kontor, nya medarbetare samt partners.

Under perioden fick vi också klart med ny regionchef i Väst, Björn Arkenfall, och ny regionchef, Risto Kesti, för den nybildade regionen med Linköpingskontoret och det nybildade Jönköpingskontoret. Både Björn och Risto har en gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom större och mindre konsultbolag. Båda två startade upp sina tjänster i början på januari 2024.

Framtiden

Under 2023 har vi ökat andelen kunder och affärer utanför fordonsindustrin vilket kommer fortgå under år 2024 för att nå det långsiktiga målet om 40 % av omsättningen. Vi har under år 2023 ökat andelen i enlighet med vår planering och kan vid årets slut summera att drygt 25 % av koncernens omsättning kommer från kunder utanför den traditionella fordonsindustrin. Vi ser en fortsatt stor, eller inom vissa områden mycket stor, efterfrågan på DevPorts tjänster inom bland annat försvarsindustrin, energiindustrin samt övrig basindustri i Sverige.

Under året kommer vi också satsa ytterligare på arbetspaket och öka andelen leveranser från lågkostnadsländer då vi ser en ökad efterfrågan inom detta område.

Konjunkturnedgången har påverkat DevPorts tillväxt negativt och vi räknar med att det kommer påverka oss ett par kvartal till innan tillväxten ordentligt kan ta fart igen. Under tiden så arbetar vi vidare med att förbättra våra processer, öka vår marginal och öka andelen affärer inom försvarsindustrin samt energiindustrin. Vi ser möjligheterna att kunna starta upp fler kontor, göra effektiva förvärv samt inte minst öka andelen projekt inom den traditionella affären men också inom nya spännande områden.

Vi är samtidigt i en period av viss osäkerhet vad gäller kundernas investeringar och utvecklingsbehov men det vi ser är att det generella behovet av ingenjörstjänster är fortsatt högt.

Vad gäller nya spännande områden så har vi tidigare berättat om vår satsning inom XR (Extended Reality). Vi kan glädjande berätta att i skrivande stund har vi fått klart med ett större uppdrag inom energiindustrin där vi kommer kunna simulera produktionsmiljö för exempelvis utbildningsinsatser. Detta projekt är en milstolpe i vår satsning inom XR och AI där vi ser fler möjligheter framöver.

Summerat kan man sammanfatta med att det går fortsatt bra för DevPort, mycket tack vare våra medarbetare, ledare och partners som gör ett fantastiskt jobb. Ett stort tack till er alla – Proud to be!

Nils Malmros

VD och koncernchef

Februari 2024

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari, 2024 kl. 08:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Jönköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.