DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i Göteborg

Pressmeddelande den 29 februari 2024, kl. 16:30 CET

DevPort fortsätter bredda sitt tjänsteutbud och stärker sin närvaro i Göteborg med omnejd genom att den 29 februari 2024 förvärva samtliga aktier i ZP Engineering AB, org. nr. 556738-1719. Förvärvet inkluderar bolagets samtliga anställda, och förvärvets inverkan på DevPorts omsättning och resultat under 2024 bedöms ej påverka i någon större omfattning.   

Förvärvet av ZP Engineering AB är fördelat på en fast initial köpeskilling om 3 000 000 SEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på ZP Engineering ABs resultatutveckling under perioden 2024 – 2026. Tilläggsköpeskillingen kan som maximalt uppgå till 3 000 000 SEK.

Genom förvärvet stärker DevPort sin förmåga att leverera rationaliseringsprojekt samt kostnadsbesparingsprojekt. ZP Engineering AB har en mångårig relation med DevPort och förvärvet är ett led i att stärka DevPorts verksamhet inom Produkt- och Produktionsutvecklingsområdet.

”ZP Engineering AB har varit en lyckosam partner till DevPort och det kommer bli spännande att fortsätta utveckla verksamheten”, säger Nils Malmros, VD på DevPort.

DevPort AB (publ) äger, till följd av förvärvet, samtliga aktier i ZP Engineering AB.

För ytterligare information

Nils Malmros, CEO DevPort AB, tfn: 0736 – 208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 16:30 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona och Jönköping.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.