DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2023

Pressmeddelande den 9 maj 2023, kl. 08:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) redovisar ett rekordresultat för första kvartalet. Bolagets rörelseresultat blev 13,2 MSEK och omsättningen uppgick till 149,0 MSEK. Fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet bidrar till att DevPort fortsätter att bygga ett stabilt bolag som kan möta framtidens kompetensbehov.

Första kvartalet (januari – mars 2023)

  • Rörelsens nettoomsättning ökade med 13 % till 149,0 (132,4) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,2 (10,7) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,8 (8,1) %
  • Resultatet efter skatt uppgick till 9,6 (8,3) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,4 (6,2) %
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,95 (0,82) SEK
  • Soliditeten uppgick till 42,1 (36,1) % per utgången av kvartalet
  • Koncernens likvida medel uppgick till 30,0 (25,6) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK

Väsentliga händelser i första kvartalet (januari – mars 2023)

  • Trots en orolig omvärld har bolaget kunnat fortsätta sin tillväxt. Bolagets tillväxt om 12,6 % är enbart organisk. Glädjande är även att rörelsemarginalen fortsätter att ligga på en stabil hög nivå om 8,8 (8,1) % under första kvartalet. 
  • Ytterligare en positiv utveckling under första kvartalet är att bolagets omsättning till kunder utanför den traditionella fordonsindustrin fortsatte att växa. Detta är ett viktigt strategiskt mål för bolaget för att diversifiera verksamheten och sprida risk vid en eventuell nedgång av bolagets traditionella marknad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se.

VD har ordet – Stark lönsamhet för DevPort

Kvartalet som gått

Vi börjar 2023 på samma fina sätt som vi avslutade 2022. När vi summerar första kvartalet gör vi det med ännu ett rekordresultat. Bland annat så är rörelseresultatet det högsta någonsin för DevPort gällande ett första kvartal. Rörelseresultatet blev drygt 13 MSEK och omsättningen blev ca 149 MEK. Fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet karakteriserar kvartalet där rörelsemarginalen blev ca 8,8 %. 

Under kvartalet ökar vi vår affär utanför fordonsindustrin och förhandlar om ramavtal med flera aktörer. Glädjande är också att vi efter periodens utgång tecknade ramavtal med kontraktstillverkaren Orbit One AB (se vidare under ”Framtiden”). Generellt gäller att de ramavtal vi förhandlar om täcker in samtliga DevPorts affärsområden då flera av kunderna ser DevPort som en helhetsleverantör vilket ibland saknas från andra leverantörer av konsulttjänster.

Vi har under perioden förlängt ett större projektåtagande avseende CE-märkning av produktionsutrustning för en större fordonstillverkare. Projektet beräknas pågå under stora delar av året.

De flesta av DevPorts kontor växer och tillväxten för vårt Karlskronakontor sticker ut lite extra med en mycket stark organisk tillväxt under perioden. Marknaden i Blekinge-regionen ser också fortsatt mycket bra ut inom exempelvis försvarsindustri, elenergiindustri samt livsmedelsindustri.

Vi har inlett prisförhandlingar med våra större ramavtalskunder och vi ser framför oss positiva prisjusteringar, både inom och utanför fordonsindustrin. 

Vi har under 2022 vuxit med flera nya ledare. Därför har vi under perioden startat upp ett ledarskapsprogram. Ett program som kommer pågå under hela året och där temat är ”Utvecklande ledarskap”. Målet är att nya och befintliga ledare ska få moderna metoder och verktyg inom ledarskap att använda i vardagen.

Den 8 mars så firade DevPort Internationella kvinnodagen med bland annat lunchföreläsning kring härskartekniker för alla anställda och alla kvinnor inom bolaget bjöds också på uppskattad middag med för dagen lämplig gåva. 

Till sist kan vi berätta om att vi under första kvartalet har bedrivit utveckling av en självkörande mindre bil som bland annat ska tävla i framtida robot-SM. Den lilla självkörande bilen kommer också kunna få mjukvaruuppdateringar trådlöst via OTA (Over The Air).

Framtiden

Vi ser en fortsatt relativt hög efterfrågan av DevPorts konsulter vilket vi tror kommer fortsätta att gälla under året. Trots en tuffare omvärld, till stor del beroende på kriget i Ukraina, ökad inflation, ökad ränta och en förväntad lågkonjunktur, så går det fortsatt bra för DevPorts kunder. 

Flera av DevPorts större kunder inom fordonsindustrin har stärkt sin ställning på marknaden med flera rekordresultat. De har samtidigt minskat sitt beroende av en enskild marknad eller geografi vilket gjort dem mindre sårbara för konjunkturnedgångar inom ett visst område eller region. Detta har förstärkts under den senaste tiden och gynnar DevPort och gör oss också mindre sårbara.

DevPorts satsning på kunder utanför fordonsindustrin beräknas fortgå under året och samtidigt ytterligare minska DevPorts sårbarhet. Vi ser framför oss en längre tid av relativt stor efterfrågan inom exempelvis försvarsindustrin och elenergiindustrin.

Avseende kunder utanför fordonsindustrin, så presenterade vi under april månad ett nytecknat ramavtal med kontraktstillverkaren av elektronik och elektromekanik, Orbit One AB, rörande konsulttjänster inom produktutveckling, produktionsutveckling och digitala lösningar. Det finns god potential att kunna växa med kunden under året och framåt. Ramavtalet och samarbetet ligger i linje med DevPorts långsiktiga strategi att växa utanför fordonsbranschen.

I dessa tider så bör det påpekas att det finns risker hänförda till kriget i Ukraina, ökad inflation, ökad ränta etc. vilket kan påverka DevPort negativt med pressad tillväxt och lönsamhet. Det finns som alltid också säsongsvariationer för konsultbolag såsom sommarsemesterperiod och enskilda månader / kvartal med många så kallade röda dagar vilket innebär att omsättning och lönsamhet påverkas negativt.

Ett stort tack till alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb och bidrar till DevPorts utveckling. Vi är mycket stolta – Proud to be!

Nils Malmros

VD och koncernchef

Finansiell kalender

9 maj 2023, 16.00                            Årsstämma 2023

15 aug 2023, 08.00                          Delårsrapport jan – jun 2023

31 okt 2023, 08.00                           Delårsrapport jan – sep 2023

6 feb 2024, 08.00                            Bokslutskommuniké 2023

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj, 2023 kl. 08:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.