Dicot AB offentliggör utfall i företrädesemission – övertecknades till 109,5%

Dicot AB (publ) (’’Dicot” eller ’’Bolaget’’) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK som avslutades den 27 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). 75 088 833 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 109,5 procent av Företrädesemissionen som därmed blev övertecknad. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och Dicot tillförs cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Utfallet i Företrädesemissionen

60 310 258 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 88,0 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 14 778 575 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 21,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades således till totalt 109,5 procent. Varje unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 4 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 5. Sammanlagt tecknades 68 551 510 units, innehållandes 274 206 040 aktier och 205 654 530 teckningsoptioner serie TO 4 och 205 654 530 teckningsoptioner serie TO 5. Genom Företrädesemissionen tillförs Dicot cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 8,5 MSEK, varav kostnader för garanter uppgår till cirka 4,4 MSEK, förutsatt att samtliga garanter väljer att få sin ersättning kontant. 

”Vi är väldigt glada över att så många valt att delta i Dicots företrädesemission som tecknades till hela 110%. Både befintliga och nya aktieägare visar med detta stor tilltro till Dicot och den mycket spännande tid vi har framför oss. Vi vill även tacka för det stöd vi har fått från våra rådgivare Corpura Fondkommission och Advokatfirman Lindahl. Genom kapitaltillskottet kan vi nu med full kraft fortsätta vårt arbete med att utveckla LIB-01 till ett nytt modernt potensläkemedel, där nästa stora milstolpe är att påbörja de första studierna i människa”, kommenterar Elin Trampe, vd i Dicot.

Teckning och tilldelning

Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Dicot offentliggjorde den 9 januari 2023 (”Prospektet”). Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter sker genom meddelande på separat utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. De personer från styrelse och ledning som tecknat units utan företrädesrätt kommer ej att få full tilldelning med anledning utav att Företrädesemissionen blev övertecknad.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Dicots aktiekapital initialt med 34 275 755 SEK, från 17 137 877,50 SEK till 51 413 632,50 SEK, och antalet aktier med 274 206 040 aktier, från 137 103 020 aktier till 411 309 060 aktier. Den extra bolagsstämman 9 januari 2023 som beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission fattade även beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt beslutet fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier (dvs 34 275 755 SEK, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde). Vänligen notera att beräkningarna i detta pressmeddelande har gjorts utifrån nuvarande kvotvärde, eftersom minskningen – och därmed förändrat kvotvärde – inte kommer att ske förrän minskningen har registrerats hos Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 411 309 060 aktier till totalt 822 618 120 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 51 413 632,50 SEK till ett belopp som är beroende av om – och i vilken utsträckning – ovan nämnda minskning har genomförts. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 50 procent. Den totala utspädningseffekten i Företrädesemissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår därmed till högst cirka 83,3 procent.

Garantiåtaganden

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Varje garant har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska anmäla detta till Corpura Fondkommission AB senast den 6 februari 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har, i samband med upphandling utav garantiåtaganden fastställts till 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 7 462 000 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. 

Betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförts. Omvandling kommer att ske efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 6, 2023.

Teckningsoptioner serie TO 4

Teckningsoptionerna av serie TO4 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2023 – 15 juni 2023 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 15 maj 2023 – 29 maj 2023. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet eller överstiga 0,20 SEK per aktie.

Teckningsoptioner serie TO 5

Teckningsoptionerna av serie TO5 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 november 2023 – 15 november 2023 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 13 oktober 2023 – 27 oktober 2023. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet eller överstiga 0,25 SEK per aktie.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 739 80 14 08
E-post: elin.trampe@dicot.se

Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 76 109 00 00
E-post: bjorn.petersson@dicot.se

Kort om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Dicot. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Dicot kommer endast att ske genom det prospekt som Dicot offentliggjorde den 9 januari 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, betalda tecknade units, units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dicots aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-31 14:30 CET.