Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Dustin Group AB (publ) (“Dustin” eller “Bolaget”) avser genomföra en företrädesemission för att fortsätta Bolagets förvärvsambitioner på befintliga marknader. Styrelsen för Dustin har idag beslutat att, under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”). Genom företrädesemissionen ges Bolaget en större flexibilitet och förmåga att bredda kunderbjudandet genom förvärv av bolag med ett högt inslag av avancerade produkter, tjänster och återkommande intäkter.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen genomförs för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.
  • Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta för godkännande av det på den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras senast den 5 oktober 2018. Förutsatt att Företrädesemissonen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 17 oktober 2018 och teckningsperioden att löpa från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018.
  • Styrelsen kommer idag att offentliggöra ett separat pressmeddelande med en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 10 oktober 2018.

 Vår tydliga ambition är att fortsätta med Dustins framgångsrika tillväxtstrategi i Norden och Nederländerna. Vi ser en ökad transaktionsaktivitet och fortsatta möjligheter att genomföra vår förvärvsstrategi genom att addera företag fokuserade på mer avancerade tjänster och lösningar. För att kunna tillvarata dessa möjligheter fullt ut genomför vi nu en företrädesemission riktad till våra befintliga aktieägare, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Bakgrund och motiv
Dustin är idag en ledande IT-partner online i Norden med därtill nyförvärvad verksamhet i Nederländerna. Bolaget har ett brett utbud av både hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt tillhörande tjänster och kompletta IT-lösningar. Dustin kombinerar snabba, tillförlitliga leveranser med en hög IT-kompetens och är en strategisk IT-partner för främst små och medelstora företag samt till stora företag, offentlig sektor och konsumenter.

Dustin grundades 1984 och e-handeln lanserades i Sverige redan 1995. Under åren 2007 till 2014 expanderade Dustin geografiskt i Norden genom att etablera sig i Norge, Danmark och Finland.

Dustin har sedan börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i februari 2015 fokuserat på att kontinuerligt stärka och bredda sitt erbjudande med mer avancerade tjänster och lösningar och har även genomfört tolv kompletterande förvärv för att fortsätta öka relevansen och servicen till kunderna. Därutöver har Dustin fortsatt att utöka och professionalisera organisationen för att vidare möta en ökad grad av specialiserad och tjänstebaserad försäljning. Bolaget har nyligen också expanderat geografiskt med etableringen i Nederländerna genom förvärvet av Vincere Groep, som offentliggjordes i juli 2018.

I samband med börsnoteringen 2015 presenterade Dustin sina finansiella mål, däribland tillväxtmålet att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent och utöver detta att växa genom förvärv. Under den senaste femårsperioden har Dustin rapporterat en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) om 14,9 procent (2012/13 – det tredje kvartalet 2017/18) av vilken den genomsnittliga organiska tillväxten motsvarat 8,0 procent.

I tillägg till det organiska tillväxtmålet, har Dustin en ambition att bibehålla nuvarande förvärvstakt på samtliga marknader. Bolaget ser ett stort strategiskt värde i och möjlighet till ökade marginaler genom fortsatta tilläggsförvärv. Dustin fokuserar primärt på bolag med ett stort inslag av avancerade produkter, tjänster och återkommande intäkter. Dustin utvärderar löpande en stor mängd potentiella tilläggsförvärv som kan komplettera Bolagets nuvarande produktportfölj och vidare stärka positionen som den ledande IT-partnern online på befintliga marknader. Hittills har Dustin genomfört och finansierat samtliga tolv tilläggsförvärv sedan börsnoteringen 2015 genom en kombination av befintliga och egengenererade medel samt tillgängliga kreditfaciliteter. Företrädesemissionen genomförs för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.

Bolaget har i närtid sett en hög och ökande marknadsaktivitet med ett stort inflöde av potentiella förvärvskandidater i sina befintliga marknader i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. För att fullt ut kunna bemöta och tillvarata denna ökade marknadsaktivitet och fortsätta vara en aktiv och drivande part i en pågående marknadskonsolidering har styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Den förväntade bruttolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att fortsätta den nuvarande strategin för att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent samt att addera tilläggsförvärv i nuvarande takt. Genom medlen som tillkommer från Företrädesemissionen förväntar sig Dustin att Bolaget kommer ges en större flexibilitet och förmåga att bredda kunderbjudandet genom förvärv av bolag med ett högt inslag av avancerade produkter, tjänster och inslag av återkommande intäkter. Den finansiella kapaciteten som tillkommer genom Företrädesemissionen kommer att kunna skapa betydande framtida mervärden för Dustins aktieägare.

Företrädesemissionen 

Dustins styrelse beslutade idag den 14 september 2018 att, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma att hållas den 10 oktober 2018, genomföra Företrädesemissionen om cirka 700 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger sedan tidigare. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det belopp med vilket aktiekapital ska ökas, det antal nya aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, förväntas offentliggöras runt den 5 oktober 2018 (dock senast fem vardagar före avstämningsdagen).

Teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 5 november 2018 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 9 november 2018.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämma som avses hållas den 10 oktober 2018. Kallelsen till stämman kommer idag att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Stöd från huvudaktieägare 

Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta för godkännande av det på den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 18 oktober 2018.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

5 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och teckningsrelationen
10 okt 2018 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
16 okt 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018 – 5 nov 2018                          Handel med teckningsrätter
19 okt 2018 – 7 nov 2018 Teckningsperiod
Omkring den 9 nov 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare 

Dustin har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget är ledande i Norden och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.

Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustin stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar.

Bolaget har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Dustin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dustin kommer endast att ske genom det prospekt som Dustin beräknar offentliggöra den 18 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Dustin har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.