Dustin offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet “Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Prospektet avseende företrädesemissionen i Dustin Group AB (publ) (“Dustin“) om cirka 1 212 MSEK före emissionskostnader har idag, den 5 augusti 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Dustins hemsida (www.dustingroup.com), Carnegie Investment Bankshemsida (www.carnegie.se) samt på Swedbanks hemsida för prospekt (www.swedbank.se/prospekt).

Prospektet innehåller en konsoliderad proformaredovisning för Dustin inklusive Centralpoint Holding B.V. innefattande proformaresultaträkning för perioderna 1 september 2019 – 31 augusti 2020 och 1 september 2020 – 31 maj 2021 samt proformabalansräkning i sammandrag per den 31 maj 2021.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) är finansiella rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Dustin i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder kronor och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 300 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dustin. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dustin kommer endast att ske genom det prospekt som Dustin offentliggör idag.  

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Dustin har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.