Dustins företrädesemission fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet “Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Sammanräkningen av resultatet i företrädesemissionen i Dustin Group AB (publ) (“Dustin”) visar att 16 064 052 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 95 773 aktier har tilldelats dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Dustin tillförs cirka 1 212 MSEK före emissionskostnader.

  • Utfallet visar att 16 064 052 aktier, motsvarande cirka 99,4 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 7 800 319 aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad.
  • Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske idag den 25 augusti 2021. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
  • Dustin kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 1 212 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Dustins aktiekapital med 80 799 126,782734 SEK från 484 794 765,696401 SEK till 565 593 892,479135 SEK och antalet aktier kommer att öka med 16 159 825 aktier. Antalet aktier i Dustin kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 113 118 776 aktier.
  • Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 26 augusti 2021. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier för aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter (“BTA 1”) är idag den 25 augusti 2021. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 31 augusti 2021.
  • Nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras vid Bolagsverket omkring den 7 september 2021 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 9 september 2021. Betalda tecknade aktier för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter (“BTA 2”) kommer bokas ut i samband med teckning, men kommer inte vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

– Vi är mycket glada och nöjda med det starka stöd som både befintliga och nya aktieägare visat oss i företrädesemissionen. Nu ser vi fram emot att fortsätta bygga vår ledande position i Norden och Benelux, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) är finansiella rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Dustin i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder kronor och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 300 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dustin.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Dustin har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “tror”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.