EcoRub AB: EcoRub genomför nyemission samt senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för Q3 2023

Styrelsen i EcoRub AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 98 781,25 SEK genom emission av 49 391 594 Units vid fulltecknad emission. Nyemissionen tillför cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning, samt ytterligare kapital vid lösen av teckningsoptioner i april 2024. Härutöver kan styrelsen, för det fall företrädesemissionen övertecknas, besluta om en övertilldelningsoption om högst cirka 1,8 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Därutöver har styrelsen i EcoRub beslutat att senarelägga datum för offentliggörande av delårsrapporten för Q3 2023, från 10 november 2023 till 30 november 2023.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ECORUB AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Ett väl positionerat grönt materialbolag
Under de senaste 12 månaderna har EcoRub utvecklats till en mycket stark aktör inom den växande marknaden för avancerade återvunna material, med många spännande kundprojekt på gång, nyckelpartnerskap med stora internationella aktörer för materialförsäljning och fortsatt ledande materialutveckling. När bolaget kommer till slutet av sitt ”Year of Build” och förbereder sig inför ”Year of Launch” har det en ambitiös målsättning för vår nästa fas:

 • Skala upp organisationen genom att utöka och stärka sin försäljning på existerande och nya nyckelmarknader för att uppfylla sina försäljningsmål.
 • Utöka produktionskapaciteten och den strategiska materialutvecklingen tillsammans med ledande marknadsaktörer.
 • Förstärkning av bolagets processarbete för att upprätthålla och utöka certifieringar, stärka IR-arbetet samt utöka rapporteringsmöjligheterna till marknad och aktieägare.

Bolaget erbjuder en bred materialportfölj med världsledande hållbara material, redo att betjäna den snabbväxande marknaden för hållbara material. Något som få andra aktörer på marknaden kan erbjuda. Kapitalet som tillförs bolaget i föreliggande emission ska säkra en fortsatt framgångsrik resa med avancerade återvunna material.

Villkor för nyemissionen
Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en Uniträtt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje för varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs sex (6) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO6B. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om cirka 0,002 kronor per aktie. En (1) teckningsoption av serie TO6B ger innehavaren rätt att under perioden 8 april – 19 april 2024 konvertera till en (1) aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 11 mars – 22 mars 2024.

Emissionskursen är 0,22 SEK per Unit.

I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av Uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas eventuella garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För det fall samtliga Units tecknas i företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med 49 391 594, från 296 349 567 till 345 741 161, och aktiekapitalet kommer att öka med 98 781,248167 kronor, från 592 687,495 kronor till 691 468,743167 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 14,3 procent. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6B som kan ges ut i företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att öka med ytterligare 49 391 594 och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 98 781,248167 kronor. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 12,5 procent.

De nya aktierna av serie B och teckningsoptionerna som ges ut genom företrädesemissionen avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Transaktionskostnaderna för företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 700000 kronor.

Övertilldelningsoptionen
För att kunna tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare, kan styrelsen, för det fall företrädesemissionen blir övertecknad, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2023, besluta om Övertilldelningsoptionen om upp till cirka 1,8 MSEK före transaktionskostnader, motsvarande 8 000 000 units. Varje Unit i Övertilldelningsoptionen består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6B. Teckningskursen per Unit i Övertilldelningsoptionen uppgår till 0,22 SEK och motsvarar därmed teckningskursen per Unit i företrädesemissionen.

För det fall styrelsen beslutar att utnyttja Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 8 000 000 aktier, vilket skulle innebära en ökning av aktiekapitalet om ytterligare högst 15 999,685803 kronor.

Vid full teckning i företrädesemissionen, fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen samt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6B som kan komma att ges ut i företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier att öka med sammanlagt 114 783 188 till 411 132 755 och aktiekapitalet kommer att öka med sammanlagt 229 561,867940 kronor till 822 249,362940 kronor.

För det fall styrelsen beslutar att utnyttja Övertilldelningsoptionen förväntas transaktionskostnaderna för Övertilldelningsoptionen uppgå till cirka 50000 kronor.

Tidsplan för företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter är den 20 september 2023.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt är den 18 september 2023.
 • Första dag med handel i aktie exklusive Uniträtt är den 19 september 2023.
 • Teckningsperiod 25 september – 11 oktober 2023.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 11 oktober 2023.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 25 september – 6 oktober 2023.
 • Handel med BTU kommer att ske från och med den 25 september 2023 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av oktober 2023.
 • Handel med teckningsoptioner av serie TO6B kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2023, fram till dess de konverteras till aktier i april 2024.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.ecorub.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

Nytt datum för offentliggörande av Q3-rapporten
På grund av företrädesemissionen har styrelsen i EcoRub beslutat att ändra datum för offentliggörandet av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 från den 10 november 2023 till den 30 november 2023.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EcoRub AB i någon jurisdiktion, varken från EcoRub AB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Denna information är sådan som EcoRub är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-13 08:45 CET.

För frågor om EcoRub och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Isac Andersson

CEO

+46 913-247 80

+46 913-247 81

+46 70-399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ)                                                             

Hökmark 114                                                                       

932 93  LÖVÅNGER                                                          

Hemsida: www.ecorub.se