EcoRub AB: EcoRub offentliggör memorandum gällande företrädesemissionen som inleds på måndag

Företrädesemissionen i EcoRub AB inleds på måndag den 25 september.  Företrädes-emissionen tillför bolaget cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader. Vid övertecknad emission kan ytterligare 1,8 MSEK tillföras genom nyttjande av en övertecknings-option. Genom teckningsåtagande och teckningsgarantier från större ägare, styrelseledamöter, ledning i bolaget samt några externa investerare har hela emissionsvolymen täckts. Åtagandena är gjorda helt utan ersättning. I det memorandum som offentliggörs i dag går det att läsa mer om EcoRubs verksamhet och nyemissionen,

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en Uniträtt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje för varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs sex (6) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO6B.

En (1) teckningsoption av serie TO6B ger innehavaren rätt att under perioden 8 april – 19 april 2024 konvertera till en (1) aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 11 mars – 22 mars 2024.

Emissionskursen är 0,22 SEK per Unit.

Företrädesemissionen omfattar 49 391 594 aktier.

Units i överteckningsoptionen ska tillfalla de som tecknat units i företrädesemissionen utan att erhållit full tilldelning. Villkoren i övertilldelningsoptionen är de samma som i företrädesemissionen.

Överteckningsoptionen omfattar högst 8 000 000 aktier.

Tidsplan för företrädesemissionen

  • Teckningsperiod 25 september – 11 oktober 2023.
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 11 oktober 2023.
  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 25 september – 6 oktober 2023.
  • Handel med BTU kommer att ske från och med den 25 september 2023 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av oktober 2023.
  • Handel med teckningsoptioner av serie TO6B kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2023, fram till dess de konverteras till aktier i april 2024.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar publiceras på Bolagets hemsida, www.ecorub.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

Teckning av aktier utan företräde kan ske från och med måndag den 25 september digitalt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

För frågor om EcoRub och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Isac Andersson

CEO

+46 913-247 80

+46 913-247 81

+46 70-399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ)                                                             

Hökmark 114                                                                       

932 93  LÖVÅNGER                                                          

Hemsida: www.ecorub.se