Enrad AB genomför nyemission

Styrelsen i Enrad AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 13 augusti 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare 1,7 MSEK.

Motiv till emissionen

Vid utgången av augusti 2018 hade Bolaget 5,5 MSEK i orderstock, vilket är nästan lika mycket som hela föregående års omsättning. För att klara den fortsatta expansionen har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission. Medlen från emissionen ska framförallt användas till:
 

1. Täcka kapitalbindningen i material på grund av den ökande orderingången. Genom att även kunna köpa in större kvantiteter av komponenter som ingår i anläggningarna kan Bolaget erhålla bättre inköpspriser.

2. Uppgradering och byte till ny programmeringsmiljö för att utöka antalet funktioner samt förbättra användargränssnittet till styr och regler av aggregaten. Vidare finns möjligheter till lägre produktionskostnad per enhet genom mindre designförändringar och komponentutbyten.

3. Utöka Bolagets säljresurs för att etablera direktförsäljning genom återförsäljare/installatörer istället för försäljning genom grossist.

4. Utveckling av produktionsprocessen för effektivare tillverkning/montering och därmed lägre produktionskostnad och för att möta ökad orderingång.

5. Exportsatsning mot övriga EU-länder för att öka omsättningen och etableras på nya marknader.

6. Backofficeresurs för hantering av teknisk support och säljstöd på grund av ökad efterfrågan.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

 • För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

 • Emissionskursen är 3,40 SEK per aktie.

 • Nyemissionen omfattar högst 1 737 867 aktier.

 • Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

 • Överteckningsoptionen omfattar högst 500 000 aktier.

 Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 24 september – 12 oktober 2018.

 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 13 september 2018.

 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 14 september 2018.

 • Avstämningsdag är 17 september april 2018.

 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 12 oktober 2018.

 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 24 september – 10 oktober 2018.

 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 september 2018 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.enrad.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2018.

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se