Enrads företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Enrad AB (”Bolaget”) meddelar idag att den garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket.
Sista dag för handel i betalda tecknade units (”BTU”) är den 31 juli 2019. Utsökningsdag för BTU är den 2 augusti 2019. 

Sammantaget tillförs Bolaget cirka 11,1 miljoner SEK genom Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier ökar från 6 951 467 till 11 585 777 när units omvandlats till nyemitterade aktier.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie 1 (”TO1”). Perioden för utnyttjande av TO1 kommer att ske mellan 8 augusti och 7 september 2020. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget mellan 11,1 och 22,2 MSEK, beroende på teckningskurs. Första dag för handel i TO1 på Spotlight Stock Market är 8 augusti 2019.  

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se 

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.