Compare-IT:s företrädesemission tecknad till 100 %

Företrädesemissionen i Compare-IT Nordic AB:s tecknades till cirka 8,7 MSEK, inklusive teckningsförbindelser och garanter. 48 procent tecknades direkt och resterande 52 procent tecknades av garanterna. Cirka 26 procent av emissionsvolymen tecknades med företrädesrätt. Compare-IT tillförs därmed cirka 8,0 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. 

VD Kerstin Lindkvist Toms kommenterar:
”- Vi är mycket glada för den starka tron som finns på bolaget från större, befintliga ägare, som garanterat en stor del av emissionen. En viktig aspekt är att garanterna har ett långsiktigt intresse av bolaget. Vi har även fått in ett par nya, långsiktiga ägare i bolaget. Vi har därmed tagit in tillräckligt med kapital för att kunna fortsätta vår resa och bygga bolaget till nästa nivå” säger Kerstin Lindkvist Toms, VD på Compare-IT Nordic AB.”

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 8 687 754 aktier varav 2 263 500 aktier tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Av dessa tecknades 1 532 187 aktier av teckningsåtagare.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 737 550,8 SEK fördelat på 17 375 508 aktier. Handel med BTA (Betald tecknad aktie) pågår fram till dess att företrädesemission har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet i början av augusti 2019.

För ytterligare information
Kerstin Lindkvist Toms
VD Compare-IT Nordic AB
Telefon 0733–19 06 30
E-mail kerstin@compare-it.se

Om Compare-IT
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. CompareIT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019.