Compare-IT Nordic AB offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Compare-IT Nordic AB beslutade den 28 oktober 2021, villkorat efterföljande bolagsstämmas godkännande den 29 november 2021 att genomföra en företrädesemission av högst 20 375 506 aktier (”Företrädesemissionen”). Den som på avstämningsdagen den 1 december 2021 innehar aktier i Compare-IT Nordic AB har med företräde rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Bolaget har upprättat ett investeringsmemorandum avseende Företrädesemissionen. Investeringsmemorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.compare-it.se och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se.

Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 3 december 2021 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är den 1 december 2021 och sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter var den 29 november 2021. Teckningsperioden löper från den 3 december 2021 till den 17 december 2021.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:
Henrik Jarl
VD, Compare-IT Nordic AB (publ)
Telefon: 076 762 13 46                                      
E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö. www.compare-it.se